Skip to Content

Subsidiereglement voor ondersteuning van toeristische evenementen

Toeristische evenementen worden al sinds 1997 ondersteund door de Provincie. Het bestaande reglement was zowel naar inhoud als naar aanvraagprocedure aan herwerking toe. Voortaan wordt duidelijker bepaald welke evenementen voor subsidiëring in aanmerking komen.

Een toeristisch evenement wordt omschreven als een evenement dat:

  • publieksgericht is, een groot publiek bereikt en waarvoor een uitgebreide promotie wordt gevoerd;
  • als hoofddoel het aantrekken van toeristen naar de gemeente, regio en/of Provincie heeft. Andere doelstellingen (bv. cultuurspreiding, cultuurcreatie, cultuurparticipatie, erfgoedontsluiting, sportbeoefening,…) zijn aanvullend;
  • het positieve beeld, de identiteit en de aantrekkingskracht van de gemeente en/of toeristische regio en/of Provincie versterkt en een positieve impact heeft op horeca, bezienswaardigheden en attracties.

Aanvragen dienen aan zoveel mogelijk subsidiecriteria in een zo hoog mogelijke mate te voldoen om in aanmerking te komen. Deze criteria slaan zowel:

  • op de kwaliteit van het evenement (optimale toegankelijkheid, duurzame maatregelen, publieksbereik, economisch belang, bovenregionale aantrekkingskracht, enzovoort.);
  • als op de organisatie ervan (financieel beheer, promotie, voldoende budgetten, enzovoort.).

Op basis van deze subsidiecriteria wordt, onder de in aanmerking komende evenementen, een onderlinge weging doorgevoerd waarbij de evenementen ingedeeld worden in vijf categorieën. Per categorie kent de deputatie subsidies toe gaande van maximum 2 500 EUR tot meer dan 10 000 EUR.

"Toeristische evenementen zijn ware publiekstrekkers. Ze hebben daardoor niet alleen een impact op de economische ontwikkeling van de regio, maar hebben ook sociaal-maatschappelijke effecten", zegt gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Toerisme.

De aanvraagprocedure verloopt enkel digitaal via economie@oost-vlaanderen.be en moet voor 15 september van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt, ingediend worden.

Reglementen en aanvraagformulier zijn te raadplegen via de website.

Voor informatie op maat, neem contact op met :

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Toerisme
Bart De Lepeleere beleidsmedewerker economie en toerisme
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Toerisme
Bart De Lepeleere beleidsmedewerker economie en toerisme
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent