Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen bindt de strijd aan tegen waterschaarste

Op woensdag 16 juni keurde de Provincie Oost-Vlaanderen het eerste Oost-Vlaamse actieplan tegen waterschaarste goed. Het ambitieuze plan verzamelt de initiatieven die de Provincie op korte termijn wil realiseren om de droogteresistentie binnen Oost-Vlaanderen te verhogen. Dat is nodig, want door een lage waterbeschikbaarheid is Oost-Vlaanderen gevoelig aan droge periodes.

Oost-Vlaanderen kampte tijdens de afgelopen droge zomers met watertekort. De weinige neerslag die viel, kon de waterreserves onvoldoende aanvullen. Nu heeft de Provincie Oost-Vlaanderen een ambitieus plan klaarliggen om de effecten van de waterschaarste op termijn te milderen zodat, in geval van droogte, minder crisismaatregelen nodig zijn.

"Het is onze ambitie om de provincie weerbaar te maken tegen de droge periodes waarmee we in de toekomst ongetwijfeld nog vaker geconfronteerd zullen worden. Als provinciebestuur combineren we een grondige terreinkennis met heel wat expertise. Dat maakt ons bestuur bijzonder goed geplaatst om zelf actie te ondernemen. We ondersteunen ook lokale besturen en helpen sectoren bij hun zoektocht naar een slimmer watergebruik."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Integraal waterbeleid

Een evenwicht tussen extremen

Klimaatscenario’s voorspellen niet alleen toenemende droogte, ze voorspellen ook steeds hevigere regenbuien. Naast waterschaarste moet de Provincie zich dus ook blijven wapenen tegen wateroverlast.

In Vlaanderen valt op jaarbasis voldoende regen. Het komt er op aan meer water op te sparen om langere periodes van droogte te kunnen overbruggen.  Dat is niet evident, want sommige maatregelen tegen waterschaarste zullen het risico op wateroverlast net verhogen. Het provinciebestuur weegt de gevolgen van de mogelijke maatregelen tegen waterschaarste daarom steeds zorgvuldig af en maakt daarbij gebruik van een groeiend realtime meetnet voor waterpeilen.

Vier krachtlijnen

De Provincie formuleert in het actieplan vier krachtlijnen om waterschaarste te verminderen. De eerste krachtlijn is de bevordering van infiltratie. Op die manier kan het grondwater aangevuld worden. Vlaanderen heeft een hoge bevolkingsdichtheid en is met voorsprong de meest verharde regio van Europa. 16% van onze oppervlakte is verhard, dubbel zoveel als het Europees gemiddelde. Om ervoor te zorgen dat er meer hemelwater kan infiltreren naar het grondwater wordt bijvoorbeeld de installatie van peilgestuurde drainage op landbouwvelden gestimuleerd.

De tweede krachtlijn is de bevordering van de sponswerking van het landschap. Regenwater moet meer tijd en ruimte krijgen om in de bodem te worden opgenomen. Dit kan door de ontwikkeling van natte natuurgebieden.

Voor de realisatie van de derde krachtlijn, water vertraagd afvoeren, wordt onder meer onderzoek gedaan naar de inzet van natuurlijke vegetatie om water te vertragen zonder daarbij wateroverlast te veroorzaken. De Provincie onderzoekt ook welke bestaande stuwen en pompen kunnen worden ingezet voor een vertraagde waterafvoer.

De vierde en laatste krachtlijn gaat over slim watergebruik. Om waterschaarste structureel en duurzaam aan te pakken zal ook de gebruiker zijn waterverbruik in vraag moeten stellen. Het gazon sproeien en het toilet spoelen met drinkwater zijn voorbeelden van onzorgvuldig watergebruik. De Provincie stimuleert rationeel en circulair watergebruik onder andere door de promotie van druppelirrigatie en een aanbod aan alternatieve waterbronnen. Zo gaat ze na of er tijdens de zomer overtollig hemelwater kan worden onttrokken uit overstromingsgebieden.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Integraal waterbeleid
Marie-Paule De Poorter diensthoofd integraal waterbeleid
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Integraal waterbeleid
Marie-Paule De Poorter diensthoofd integraal waterbeleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent