Volgende fase in onderzoek Noord-Zuidverbinding Wetteren

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met de gemeente Wetteren, De Vlaamse Waterweg nv, Infrabel en het Agentschap Wegen en Verkeer aan een nieuwe Noord-Zuidverbinding in Wetteren. De huidige brug over de Schelde moet worden vernieuwd en verhoogd. De overweg aan de Wetterstraat wordt vervangen door een spoorwegbrug.

De projectpartners betrekken ook de Wetteraars bij de beslissing over de nieuwe Scheldebrug en spoorwegbrug. In juni was er een eerste infomoment en een digitale bevraging waar meer dan 1000 bewoners aan deelnamen.

In oktober organiseerden de projectpartners een tweede ronde participatiemomenten. Bijna 380 mensen namen deel en gaven hun mening. De resultaten zijn nu gebundeld in een online rapport.

In oktober stelden we volgende scenario’s voor aan het publiek:

In het buitenscenario komt de brug via de Voordestraat buiten het centrum te liggen.

Bij de verschillende varianten van het centrumscenario blijft de brug dicht bij het centrum:

  • Variant A: de nieuwe Scheldebrug komt naast de huidige brug
  • Variant B en C: de brug sluit aan op de Noordlaan via Mozen
  • Variant D en E: de brug sluit aan op de Noordlaan via de Molenbeekvallei

Bekijk de verschillende scenario's.

Voor de nieuwe spoorwegbrug kozen we voor het tracé ter hoogte van de Mestakkerstraat. Dat is het meest oostelijke scenario. Infrabel werkt verder aan het voorontwerp. Nadat de gemeente het voorontwerp goedkeurt, wordt het verder uitgewerkt in het masterplan.

Verder onderzoek overgebleven scenario’s Scheldebrug

De keuze van de nieuwe locatie voor de Scheldebrug is een complex en moeilijk vraagstuk. Elk scenario heeft belangrijke voor- en nadelen en willen we grondig bestuderen.

“We zitten in de laatste boeiende en moeilijke lijn naar een noodzakelijke beslissing. We willen zeer binnenkort een keuze maken voor de toekomst van onze gemeente. Met oog voor alle aspecten van veranderende mobiliteit, aandacht voor verantwoord omgaan met open ruimte, belang van en zorg voor waterhuishouding en vooral leefbare stedelijkheid en wooncomfort voor de inwoners. Een nieuwe verbinding over spoorweg en Schelde ligt er minstens voor zestig/zeventig jaar en zal mee het uitzicht en de plaats van Wetteren in de regio bepalen.”

Piet Van Heddeghem, schepen voor Ruimtelijke Ordening

Op basis van overleg tussen de betrokken overheden, verschillende studies en de input van de burger beslisten de projectpartners om deze scenario’s verder te onderzoeken:

  • Een scenario langs de Voordestraat als buitenscenario
  • Een scenario doorheen de Molenbeekvallei (variant D) als mogelijk centrumscenario

Het scenario langs de Astridlaan (variant A) wordt verder onderzocht als referentie.

Het buitenscenario loopt langs de Voordestraat. De brug ligt buiten het centrum en het doorgaand en vrachtverkeer blijft dan ook buiten het centrum van Wetteren. Er zijn daarom grote voordelen op het vlak van leefbaarheid en verkeersveiligheid, maar er zijn ook belangrijke aandachtspunten op het vlak van water, landschap en natuur.

In de centrumscenario’s ligt de brug dichter bij het centrum en blijft de verbinding tussen de twee stadsdelen zichtbaar en voelbaar. De keuze voor een centrumscenario is wel zeer moeilijk.

  • Bij variant A blijft de verkeersdruk in het centrum bestaan en verbetert de woonkwaliteit en de leefbaarheid niet. Dit is voor de projectpartners daarom geen wenselijk scenario, maar variant A wordt wel verder onderzocht als referentie.

In het onderzoek is het belangrijk om de gevolgen, zowel positief als negatief, van de verschillende scenario’s te vergelijken met de bestaande toestand, de referentiesituatie. De huidige brug moet sowieso vernieuwd en verhoogd worden. Variant A sluit het meest aan bij de bestaande toestand en kan dus als basis of als referentie dienen om de andere scenario’s mee te vergelijken.

  • De varianten B tot E gaan door signaalgebied en valleigebied. Dat zijn plekken die bij wateroverlast als overstromingsgebied en als spons kunnen dienen. Bovendien halen ook deze varianten de verkeersdruk niet weg uit het centrum. Vanuit die opzichten is er weinig verschil en is geen enkel van deze varianten wenselijk.
     
  • Voor de Scheldedijk is er wel een verschil tussen de varianten B tot E. Varianten B, C en E hebben een grote impact op de Scheldedijk omdat ze langs de Schelde lopen met een lus, een stuk viaduct of een weg. Voor de Scheldedijk is variant D dus wenselijker.

Uiteindelijk besliste de stuurgroep om in het komende onderzoek verder te gaan met variant D als centrumscenario. De komende maanden onderzoeken we of en hoe dit scenario verenigbaar is met de leefkwaliteit, de waterhuishouding en de beleidsmatige context.

“Vanuit het provinciebestuur hebben we grote vragen bij elk van de centrumscenario’s. Maar we willen samen met het gemeentebestuur constructief verder werken aan de best mogelijke oplossing voor de leefbaarheid en mobiliteit in Wetteren. We kijken dan ook verwachtingsvol uit naar de volgende stappen in dit proces.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke Planning

Volgende stappen

De komende tijd onderzoekt het studiebureau voor het spoorwegtracé en de Scheldebrugscenario’s hoe het verkeer zich zal verdelen in de nieuwe situatie en wat de impact hiervan is. Er komt ook meer detailonderzoek over de haalbaarheid en de nodige maatregelen op vlak van leefbaarheid, impact op de waterhuishouding, de natuur en de open ruimte. Daarnaast brengt het studiebureau ook  de financiële impact en de technische uitwerking in kaart. 

Deze onderzoeken laten toe om de vergelijking tussen een buitenscenario en centrumscenario te vervolledigen en af te ronden. Op basis van de onderzoeksresultaten en verder overleg met de betrokken instanties, kiezen de projectpartners in maart 2023 voor één voorkeursscenario voor de Scheldebrug.

Op 28 maart nodigen we de directe omwonenden van het uiteindelijk gekozen Noord-Zuid-tracé persoonlijk uit voor een infoavond.

Op 30 maart volgt een infoavond voor het brede publiek.

De afronding en de goedkeuring van het masterplan voor zowel de spoorwegbrug als de Scheldebrug wordt verwacht in het late voorjaar.

 Meer info is te vinden op de website.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Reinout Debergh diensthoofd Ruimtelijke Planning
Aline Vercruyssen projectcoördinator
Piet Van Heddeghem schepen voor Ruimtelijke Ordening Wetteren
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Reinout Debergh diensthoofd Ruimtelijke Planning
Aline Vercruyssen projectcoördinator
Piet Van Heddeghem schepen voor Ruimtelijke Ordening Wetteren
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent