Vlaamse gemeenten en provincies breken in New York een lans voor een meer duurzame wereld

Een duurzame wereld hangt voor een groot stuk af van de inzet van de provinciale en lokale besturen. Op het vlak van armoedebestrijding en ongelijkheid gaat het de goede kant uit. Meer open ruimte creëren blijft een grote uitdaging. Dat is de voornaamste conclusie uit het Vlaamse SDG-rapport opgesteld door de Vereniging Vlaamse Provincies (VVP) en de Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Wim Dries, voorzitter van de VVSG, zal dit rapport voorstellen tijdens het High-Level Political Forum in New York, de internationale hoogmis van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

Meer open ruimte nodig

Het SDG-rapport toont aan dat Vlaanderen er in het algemeen op vooruitgaat. Zo hebben steeds minder Vlamingen een te laag inkomen of moeite om hun rekeningen te betalen (p. 30 SDG rapport). Ook zijn meer Vlamingen aan het werk. Vooral de jongeren scoren goed. Bovendien is een groot aandeel van die werkende Vlamingen aan de slag in de kennisintensieve economie. Het algemene inkomen is nu beter verdeeld over alle Vlamingen en steeds meer mensen van buitenlandse herkomst nemen deel aan onze samenleving.

Sinds 2010 gaan we echter achteruit op vlak van open ruimte. Boosdoener is de verharding. In 87% van de gemeenten in Vlaanderen is er nu minder groene ruimte dan 13 jaar geleden. Vlamingen zijn ook minder tevreden over de kinderopvang en minder mensen schrijven zich in voor volwassenenonderwijs. We produceren ook nog steeds te veel afval en ook de publieke diensten stonden door corona onder druk.  

Lokale aanpak

Minstens 65% van het succes van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) hangt af van de inzet van provinciale en lokale besturen.

“De klimaatverandering, de inflatie, de oorlog in Europa en de druk op de budgetten maken het des te belangrijk om nu werk te maken van duurzame ontwikkeling. De provincies, steden en gemeenten vertolken daarin een cruciale rol. We worden wereldwijd gelauwerd als pioniers in de lokale vertaling van de SDG’s.”

Wim Dries, voorzitter VVSG

Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt diaspora en 4de pijlerorganisaties

Hoe vertaalt de inzet van de Provincies om de SDG’s te realiseren zich in de praktijk? Om dat te laten zien, verzamelt het SDG-rapport voorbeelden van projecten. Zo ondersteunt de Provincie Oost-Vlaanderen duurzame ontwikkeling wereldwijd, onder andere door de ondersteuning van initiatieven van diasporaverenigingen (vierdepijlerinitiatieven). Deze ondersteuning sluit onder andere aan bij SDG 17 – ‘Partnerschappen om de doelstellingen te bereiken’.

Naast de financiële ondersteuning via subsidiereglementen kunnen ze rekenen op inhoudelijke versterking via onder meer vormingen en netwerken en n dit samen met andere partners uit de academische en socio- economische wereld.

Diaspora-organisaties zijn steeds nadrukkelijker aanwezig in het socio-culturele netwerk van steden, gemeenten en Provincies. Zij bezitten immers goede kennis van de lokale realiteit en hebben toegang tot lokale netwerken die een noodzakelijke aanvulling vormen op de bestaande netwerken van (internationale) NGO’s.

De Provincie Oost-Vlaanderen gaf een eenmalige impulssubsidie aan de Federatie Diaspora voor Solidaire Samenwerking (FEDIAS) en het 4de Pijlersteunpunt. Dit met als doel om de diaspora-organisaties (in al hun diversiteit) een duidelijke positie en gewaardeerde stem in de Vlaamse Noord-Zuidbeweging te geven. De diaspora-organisaties leveren kwalitatief werk in hun landen van herkomst, bouwen kennis en expertise op over duurzame en eigentijdse ontwikkelingssamenwerking en onderschrijven de noodzaak van structurele politieke veranderingen ten voordele van hun partnerlanden.

Meer data en samenwerking

Om de SDG’s uit de Agenda 2030 te behalen, is het cruciaal dat de lokale en provinciale besturen in Vlaanderen hun rol blijven invullen. Met Provincies.incijfers.be zijn de provincies alvast goed geplaatst om alle lokale en bovenlokale data te verzamelen en bevattelijk ter beschikking te stellen.

Het SDG-rapport toont ook de noodzaak aan om meer gegevens te verzamelen en beschikbaar te maken. In Vlaanderen kunnen besturen een beroep doen op databronnen zoals de Gemeente-Stadsmonitor, Provincies.incijfers.be en de SDG-monitor. Ondanks de rijkdom aan data, zijn er voor  een heel aantal SDG’s weinig gegevens beschikbaar, of ze zijn te algemeen.

“We moeten beter samen werken en samen beleid voorbereiden, uitvoeren en opvolgen. Vandaag zijn de inspanningen te versnipperd. Elk overheidsniveau stippelt zijn eigen strategie uit, of erger nog, men werkt mekaar tegen.”

Tom Dehaene, voorzitter VVP

In 2015 keurde de VN de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling goed. De 193 lidstaten, waaronder België, verbonden er zich toe om te werken aan duurzame economische groei, sociale inclusie en milieubescherming. Als leidraad stelde de Agenda 2030 17 Sustainable Development Goals of SDG’s op. Deze universele doelstellingen moeten de wereld tegen 2030 op het pad richting duurzame toekomst zetten. 

Benieuwd hoever we in Vlaanderen staan met het behalen van de SDG’s?

Download het SDG-rapport en kom het te weten.

Lees ook het hoofdstuk over de lokale vertaling van de SDG’s in het nationale rapport van België, de VNR.

Contacteer ons
Anton De Ryckere algemeen directeur, VVP
Nathalie Debast directeur communicatie, VVSG
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale Solidariteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Anton De Ryckere algemeen directeur, VVP
Nathalie Debast directeur communicatie, VVSG
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale Solidariteit, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent