Skip to Content

Vernieuwde subsidiereglementen ter ondersteuning van detailhandel en horeca in Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen zijn bijna 50 000 werknemers tewerkgesteld in de detailhandelssector of hebben een eigen winkel. Nog eens 24 000 personen zijn actief als loontrekkende of zelfstandige in de horeca. Dit vertaalt zich onder meer in ruim 27 850 commerciële panden verspreid over de Provincie.

Detailhandel en horeca staan echter onder druk. De voorbije 10 jaren is het aantal gevulde panden in Oost-Vlaanderen met 7,5% gedaald. 

De winkelkernen ‘van oudsher’ verdwijnen, terwijl het aantal baanwinkelconcentraties en retailparken toeneemt. Deze perifere locaties zijn vanwege de gewenste en beschikbare ruimte, lagere grond- en huurprijzen meestal groter in omvang. Toch blijven ook kleinere winkelpanden wenselijk, dit door de trend naar specialisatie en uniciteit, als tegenhanger van de grote aanbieders.

Vernieuwde subsidiereglementen

Met twee vernieuwde subsidiereglementen ter ondersteuning van detailhandel en horeca, zet Provincie Oost-Vlaanderen in op handelskernversterking: niet alleen is lokale economie een cruciale speler in onze regio, het voorzien van een toegankelijk en gevarieerd (basis)aanbod in stads- en dorpskernen blijft een prioriteit voor het provinciebestuur. Bovendien dragen handel en horeca bij tot de sociale cohesie en de aantrekkelijkheid van een gemeente voor omwonenden en toeristen.

De nieuwe reglementen geen een toelage aan projecten die de collectieve belangen van de lokale detailhandel en de horeca behartigen. De focus blijft uiteraard de ondersteuning van de detailhandel en middenstand, maar de horeca kan deel uitmaken van het project. Lokale besturen kunnen tot maximum 10 000 EUR aan projectsubsidies ontvangen, detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen respectievelijk maximum 5 000 EUR.

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Middenstand en EROV: “Met deze reglementen ondersteunen we de Oost-Vlaamse steden en gemeenten om hun ondernemingsvriendelijk beleid rond detailhandel en horeca verder uit te werken. Deze kleinschalige acties leveren voor steden en gemeenten een groot resultaat.”

Aanvraagprocedure subsidies

De aanvraagprocedure verloopt enkel digitaal via detailhandel@oost-vlaanderen.be en voorziet in twee indieningsdata.

De uiterste datum van indienen van de eerste oproep is 15 oktober 2019. Indien het saldo van de budgetten toereikend is, zal de deputatie een tweede oproep lanceren. De uiterste datum van indienen van de tweede oproep is 15 april 2020.

Reglementen en aanvraagformulieren zijn te raadplegen via www.oost-vlaanderen.be/detailhandel

Voor informatie op maat, neem contact op met team Detailhandel Provincie Oost-Vlaanderen. Via tel: 09 267 86 84 of via e-mail: detailhandel@oost-vlaanderen.be

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Middenstand en EROV
Liva Goedertier medewerker ondersteuning middenstand
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Middenstand en EROV
Liva Goedertier medewerker ondersteuning middenstand
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent