Verkoop Abdijschool Dendermonde aan projectontwikkelaar Uplace

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft de site Abdijschool in Dendermonde verkocht aan projectontwikkelaar Uplace. 

De verkoop gebeurde onder leiding van de Afdeling Vastgoedtransacties, de vastgoedafdeling van de Vlaamse overheid. De verkoopprocedure bestond uit twee biedrondes. De kandidaten die in de eerste ronde minimaal de door de Provincieraad goedgekeurde instelprijs boden, mochten deelnemen aan de mondelinge tweede en laatste ronde.

Met de keuze voor een getrapte procedure, waaraan een ruime bekendmaking vooraf is gegaan, kon het Provinciebestuur de gelijkheid en transparantie maximaal waarborgen die van een openbaar bestuur wettelijk wordt verwacht.

De Provincie heeft de stad Dendermonde sinds 2014 nauw betrokken bij de herontwikkeling van de site. Zo ontwierp de stad, op vraag van de Provincie, in 2016 een ruimtelijk kader om de ontwikkeling van de site maximaal te verzoenen met de lokale noden en de ruimtelijke bestemmingsplannen. Dit werd in het kader van de verkoopprocedure aan alle kandidaat-kopers meegedeeld.

De vastgoedgroep gaat nu de komende maanden aan de slag om, in nauw overleg met de stad Dendermonde, een project uit te werken dat woonfuncties, gemeenschapsvoorzieningen en kleine hoeveelheid retail samenbrengt in het hart van Dendermonde.

De Provincie is tevreden met het behaalde resultaat en zal de opbrengst herinvesteren in haar dienstverlening, waaronder volwassenonderwijs en jeugdverblijfsaccomodatie in de regio.

Contacteer ons
Hilde Bruggeman gedeputeerde bevoegd voor Patrimonium, Provincie Oost-Vlaanderen
Katrien Waterinckx dienst Patrimonium, Provincie Oost-Vlaanderen
Steven Van de Putte dienst Patrimonium, Provincie Oost-Vlaanderen
Lies De Smedt Communicatieverantwoordelijke Uplace
Hilde Bruggeman gedeputeerde bevoegd voor Patrimonium, Provincie Oost-Vlaanderen
Katrien Waterinckx dienst Patrimonium, Provincie Oost-Vlaanderen
Steven Van de Putte dienst Patrimonium, Provincie Oost-Vlaanderen
Lies De Smedt Communicatieverantwoordelijke Uplace
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent