Skip to Content

Toekomstplannen sportcentrum De Boerekreek – publieke raadpleging

In het Provinciaal sportcentrum De Boerekreek is er nood aan een polyvalente zaal en een nieuwe grotere opslagloods voor boten. In de zoektocht naar een geschikte locatie, verzamelde de Provincie Oost-Vlaanderen ideeën om het sportcentrum nog aantrekkelijker te maken. Die ideeën zitten vervat in het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP).

Van 17 december 2018 t.e.m.14 februari 2019 vindt de publieke raadpleging van de start- en procesnota plaats. 

De opmaak van een PRUP loopt volgens een wettelijke procedure. Enkele inspraakmomenten zorgen ervoor dat alle betrokkenen hun mening kunnen geven. Een eerste fase is de publieke raadpleging van de start- en procesnota die loopt van 17 december 2018 tot en met 14 februari 2019. Je kan als betrokkene je opmerkingen formeel indienen.

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor ruimte

De start- en procesnota zijn te vinden op www.oost-vlaanderen.be/prupdeboerekreek en liggen ter inzage in:

  • het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, Gent
  • het gemeentehuis van Sint-Laureins, Dorpsstraat 91, Sint-Laureins

Gedurende de periode van de raadpleging kan men bezwaren en opmerkingen per mail of schriftelijk indienen:

  • via mail naar raadplegingen@oost-vlaanderen.be
  • Per brief naar of af te geven tegen ontvangstbewijs in:
    • het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
    • het gemeentehuis van Sint-Laureins, Dorpstraat 91, 9980 Sint-Laureins

De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Infomarkt

Om iedereen voldoende te informeren, organiseerde de Provincie een infomarkt op donderdag 20 december. Bezoekers kregen informatie over de start- en procesnota van het PRUP, en over de procedure van de publieke raadpleging. Vragen zoals ‘Wat is een startnota? Wat staat daar in? Hoe kan ik mijn mening geven?’ werden beantwoord.

 

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor ruimte
Annemie Charlier gedeputeerde voor ruimte
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent