Studiedag 'Biofabriek van de toekomst. Drijvende krachten voor de bio-economie in Vlaanderen'

woensdag 21 juni 2017

Oost-Vlaanderen is dé hub voor de Vlaamse biogebaseerde industrie. Biogebaseerde economie is één van de belangrijkste speerpuntclusters van de provincie Oost-Vlaanderen en geniet tevens een vooraanstaande plaats in het provinciaal klimaatactieplan. De provincie is ook betrokken in industriële en wetenschappelijke ontwikkelingspolen. Getuige hiervan is bijvoorbeeld de ondersteuning van de proeffabriek Bio Base Europe Pilot plant en de diverse projecten en initiatieven die deze biofabriek coördineert, uitvoert en uitdraagt.

Ook de BioRefine Cluster Europe kent haar bakermat in Oost-Vlaanderen en brengt tientallen Europese projecten en initiatieven samen onder coördinatie van de Universiteit Gent, mede ondersteund door de Provincie.

De studiedag 'Biofabriek van de toekomst' wil bedrijven inspireren, stimuleren en informeren en geeft een overzicht van de huidige ontwikkelingen, projecten en opportuniteiten binnen de wereld van de Vlaamse bio-economie.

Gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor economie

De projectenmarkt die samen met de studiedag wordt georganiseerd, geeft meer uitleg over lopende projecten en informeert de deelnemers over een breed gamma aan financiële en inhoudelijke ondersteuningsmogelijkheden om hun eigen biogebaseerde projecten te realiseren.

De pers is welkom om deze studiedag bij te wonen. Graag een seintje naar persdienst@oost-vlaanderen.be als u aanwezig zal zijn. 

Contacteer ons
Geert Versnick Gedeputeerde voor economie, Provincie Oost-Vlaanderen
Petra Van Poucke Beleidsmedewerker Klimaat - Dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Linda Verdonck Projectmanager business development, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij voor Oost-Vlaanderen
Erik Meers Prof. dr. ir. Department of Applied Analytical Chemistry -Lab.of Environmental Chemistry (ECOCHEM), Biorefine Cluster Europe
Katrien Molders Communicatie Manager, Bio Base Europe Pilot Plant
Geert Versnick Gedeputeerde voor economie, Provincie Oost-Vlaanderen
Petra Van Poucke Beleidsmedewerker Klimaat - Dienst Economie, Europese en Internationale samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Linda Verdonck Projectmanager business development, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij voor Oost-Vlaanderen
Erik Meers Prof. dr. ir. Department of Applied Analytical Chemistry -Lab.of Environmental Chemistry (ECOCHEM), Biorefine Cluster Europe
Katrien Molders Communicatie Manager, Bio Base Europe Pilot Plant
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent