Start nieuwe fase in aanbestedingsprocedure Nieuwe Provinciehuis op site Leopoldskazerne

Binnenkort start een nieuwe fase in de aanbestedingsprocedure voor het Nieuwe Provinciehuis op de site van de Leopoldskazerne in Gent: de gunningsfase.

Na een selectiefase en twee dialoogfasen zijn er van de zes geselecteerde kandidaten nog twee deelnemers over die mogen deelnemen aan deze laatste fase. In de gunningsfase wordt een definitief bestek ter beschikking gesteld aan de deelnemers voor het opmaken van een eindofferte.

Definitief bestek

Dat definitief bestek wordt in juni aan de deputatie en de provincieraad voorgelegd en omvat een uitgebreide projectdefinitie met o.a. ambities, het functioneel en technisch programma. De projectdefinitie was er al van bij de start van de procedure, maar is in de loop van de rit verfijnd, verduidelijkt of zeer beperkt gewijzigd waar nodig.

Het bestek omvat ook richtlijnen voor de opmaak van de offerte en de uitvoering.

"Als alles volgens plan verloopt, wordt het bestek begin juli 2017 bezorgd aan de twee deelnemers en zullen de eindoffertes moeten ingediend worden 3 maanden na de publicatie van het RUP ‘Stedelijk Wonen’ in het Belgisch Staatsblad. Na grondige beoordeling van deze eindoffertes zal er eindelijk een ‘winnend’ consortium en ontwerp zijn, kan de opdracht gegund worden en het ontwerp bekend gemaakt."

Gedeputeerde Hilde Bruggeman, bevoegd voor patrimonium

 Vanaf dan is het startsein gegeven voor de effectieve realisatie. Het einde van de werken is voorzien midden 2021.

Contacteer ons
Hilde Bruggeman gedeputeerde voor patrimonium, Provincie Oost-Vlaanderen
Hilde Bruggeman gedeputeerde voor patrimonium, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent