Stand van zaken project Oude Briel Baasrode

Lopende studies, participatiemomenten en ruimtelijk uitvoeringsplan

De Provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal nv en de POM Oost-Vlaanderen werken samen om het gebied Oude Briel in Baasrode (Dendermonde) en Buggenhout om te vormen tot een duurzaam en kwalitatief watergebonden bedrijventerrein.

Hierbij gaat veel aandacht naar de leefbaarheid van de omwonenden, mobiliteit en ruimte voor groene maatregelen. Het project Oude Briel heeft de maximaal haalbare transformatie van het gebied tot een watergebonden bedrijventerrein tot doel. Maar het project kan nog veel meer betekenen: een ruimtelijke meerwaarde voor de omgeving, een oplossing voor de al aanwezige mobiliteitsproblemen, een belangrijke economische impuls voor de streek, …

De voorbije jaren werden al een aantal studies uitgevoerd, zoals een ruimtelijk veiligheidsrapport, een milieueffectenrapport (MER) en een eerste mobiliteitseffectenrapport (MOBER). Deze studies zijn inmiddels goedgekeurd.

Voor het project is de mobiliteit steeds een belangrijke randvoorwaarde geweest. Het project biedt immers de kans om een geïntegreerde oplossing voor een verbeterde mobiliteit voor het industriegebied en de omgeving te vinden.

In 2016 gaf minister Ben Weyts zijn akkoord om een studieopdracht op te starten voor de ontsluiting van het bedrijventerrein Oude Briel. Dit akkoord betekende de start van de tweede fase van het project Oude Briel in Dendermonde en Buggenhout om mobiliteitsprobleem op te lossen. De minister stelde hierbij uitdrukkelijk dat de Alvatsite mee bij dit onderzoek moest betrokken worden.

Lopende studies

Momenteel zijn twee studieopdrachten lopende: een tweede mobiliteitseffectenrapport (MOBER) en een masterplan voor de sterk vervuilde Alvatsite. De stad Dendermonde en de gemeente Buggenhout zijn beide nauw betrokken bij deze studies.

Het MOBER onderzoekt verschillende scenario’s, hoe het bedrijventerrein best kan ontsloten worden naar de N41. Daarbij wordt ook de mobiliteit van Alvat mee onderzocht. Uiteraard heeft de studie ook aandacht voor de andere verkeersmodi, zoals de fiets en het openbaar vervoer. In het najaar zullen de beste scenario’s nog dieper onderzocht worden op hun technische en financiële haalbaarheid. De Vlaamse overheid werkt mee aan deze studies.

Het masterplan Alvat onderzoekt welke soort bedrijvigheid mogelijk is op deze site. Dit kan gaan van watergebonden bedrijvigheid tot lokale bedrijvigheid of een mengvorm. Er wordt rekening gehouden met de leefbaarheid, de landschappelijke inpassing en de financiële haalbaarheid.

‘Atelier Alvat’

De Provincie wil zo veel mogelijk partijen betrekken bij de opmaak van het masterplan. Daarom worden twee participatiemomenten georganiseerd. Binnenkort zullen de bewoners een uitnodiging ontvangen voor het eerste ‘Atelier Alvat’ op 12 september. Op 10 oktober volgt een tweede. Tijdens deze participatiemomenten krijgen buren, betrokkenen, bedrijven, ondernemers, sympathisanten de kans om naar elkaar te komen luisteren én vooral om zich te laten horen! Op deze manier kan iedereen meewerken aan de invulling van de site.

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oude Briel

Ook de opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor het watergebonden gedeelte van het bedrijventerrein wordt verder gezet. Momenteel legt het studiebureau de laatste hand aan de stedenbouwkundige voorschriften, zodat in het najaar van 2017 het PRUP voorlopig kan vastgesteld worden en een openbaar onderzoek kan starten. Tijdens dit twee maanden durend openbaar onderzoek krijgt iedereen de kans om zijn opmerkingen of bezwaren op het uitvoeringsplan kenbaar te maken.

Bij de aanvang van het openbaar onderzoek zal dit PRUP tijdens een communicatiemoment toegelicht worden. Ook de eerste resultaten van het MOBER en het masterplan Alvat zullen dan aan een breed publiek voorgesteld worden. Zo krijgt men de kans om opmerkingen en suggesties te geven.

Contacteer ons
Geert Versnick Gedeputeerde voor ruimte en economie, Provincie Oost-Vlaanderen
Project Oude Briel Provincie Oost-Vlaanderen
Geert Versnick Gedeputeerde voor ruimte en economie, Provincie Oost-Vlaanderen
Project Oude Briel Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent