Schelde Delta gaat voor UNESCO Geopark erkenning

Vandaag, vrijdag 2 december, dient het grensoverschrijdende Geopark Schelde Delta officieel haar kandidatuur in bij UNESCO om erkend te worden als UNESCO Global Geopark. Drie Vlaamse provincies, twee Nederlandse provincies en meer dan 130 partners zetten samen hun schouders onder het lijvige dossier. Daarin worden de unieke geologische, ecologische en cultuurhistorische waarden van het gebied benadrukt, alsook de lessen die hieruit getrokken worden voor het omgaan met de klimaatuitdaging. 

Een UNESCO-label zou de deuren openen naar internationale aandacht en wetenschappelijk onderzoek. Het versterkt de regionale profilering en biedt een nieuwe dimensie in het toeristische en recreatieve aanbod. Met zijn 5 500 km² grote oppervlakte zou het meteen een van de grootste geoparken ter wereld worden.

Estuarium met Schelde als rode draad

Het Schelde Delta gebied beslaat naast delen van de provincie Antwerpen ook de Nederlandse provincie Zeeland, het westelijk deel van de provincie Noord-Brabant in Nederland en delen van West- en Oost-Vlaanderen.

Omwille van de getijdenwerking van de Noordzee, is deze delta wetenschappelijk gezien een estuarium: een gebied waar eb en vloed duwen en trekken aan de loop van de Schelde, en waar zout en zoet water in elkaar overlopen. Het is een landschap van afwisselend zand- en kleilagen, hoger en lager gelegen gebieden en veel verschillende sferen die allemaal werden gevormd door de rivier en de zee. Ook zijn er overal sporen te zien van hoe de mens in de loop van de tijd heeft gewerkt met en tegen het water: verdronken dorpen bijvoorbeeld of een getijdenmolen. De Schelde vormt de ‘blauwe draad’, de levensader van het gebied die waardevol is voor natuur, cultuur en economie.

“Met de oprichting van een UNESCO Geopark Schelde Delta maken we het ontstaan van het landschap in ons gebied rond de Schelde zichtbaar, voor bewoners én voor toerisme. We zijn een grensoverschrijdend netwerk van meer dan 100 partners. Samen willen we oa aantonen dat we moeten meebewegen met de getijden van de rivier om overstromingen zoals in het verleden te vermijden. Het Sigmaplan is daar een heel mooi voorbeeld van.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Onder meer de Drongengoedhoeve, de paleomeanders in Berlare, het krekengebied en het Sigmaplan zijn plaatsen in Oost-Vlaanderen waar mensen het Geopark kunnen ontdekken.

UNESCO Geopark

Een UNESCO Global Geopark wordt door UNESCO erkend als gebied van internationale waarde, omwille van het geologisch erfgoed, de cultuurhistorie en de natuur. Wereldwijd zijn er 177 geoparken in 46 landen. Per type karakteristieke geologie wordt slechts één regio als geopark aangewezen.

Klimaat van alle tijden

Net zoals andere geoparken maakt Schelde Delta de aardkundige evolutie inzichtelijk. Uniek is dat het die inzet om bewoners en bezoekers te sensibiliseren over het klimaat vandaag en in de toekomst. De lage ligging, de grote bevolkingsdichtheid en de vele economische activiteiten in het gebied maken het Geopark Schelde Delta tot een van de meest kwetsbare gebieden voor klimaatverandering ter wereld.

En de mens

Overal in het gebied zijn sporen te zien van hoe de mens in de loop der tijd, in een voortdurend veranderend klimaat, strijd heeft geleverd tegen het water. De mens leeft echter ook samen met het water, past zich aan het water aan en benut het. Daarmee is het gebied eigenlijk al eeuwen een Climate Living Lab. Het Geopark toont de impact van in het verleden, creëert bewustwording en kijkt naar duurzame, internationaal-relevante oplossingen voor de toekomst. Met de Deltawerken en het Sigmaplan als twee opmerkelijke hoogtepunten.

Netwerk

Geopark Schelde Delta is een netwerk van organisaties die nu al in het gebied actief zijn. De meer dan 100 partners, verenigd in het Partnerberaad, zorgen er met elkaar voor om internationale aandacht te genereren en wetenschappelijk onderzoek aan te trekken. Ze werken aan regionale profilering en brengen een nieuwe dimensie aan in het toeristische en recreatieve aanbod in het gebied. Door de bijzondere elementen in het gebied zichtbaar, beleefbaar en toegankelijk te maken, kan een economische spin-off ontstaan. Een ontwikkeling waarvoor provincies, gemeenten, onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten, musea, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven zich als partner van Geopark Schelde Delta inzetten.

 

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Gunter Deleu directie Erfgoed & Erfgoedsites
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Gunter Deleu directie Erfgoed & Erfgoedsites
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent