Skip to Content

Schapen grazen langs provinciale waterlopen om grasvegetaties ecologisch te onderhouden

van mei tot oktober

Van mei tot oktober gaan schapen weer aan het werk langs de provinciale waterlopen. Een waardevol ecologisch alternatief om grasvegetaties te onderhouden op moeilijk bereikbare plaatsen. Langs de waterlopen van tweede categorie, die de Provincie onderhoudt, worden de meeste oevers machinaal gemaaid. De overstromingsgebieden die langs deze waterlopen zijn aangelegd om wateroverlast te verminderen, hebben een overstroombaar deel. Deze natte stukken grasland zijn niet altijd machinaal toegankelijk.

Schapenbegrazing als alternatief

Schapen kunnen de grasvegetaties in deze nattere gebieden wel onderhouden. Ze doen het onderhoud zonder structuurschade aan de bodem toe te brengen en kunnen ook in natte omstandigheden op het terrein blijven. Op de dijken kunnen ze terecht wanneer het overstromingsgebied wordt gevuld.

"De Provincie sloot recent een nieuwe overeenkomst af met Luc Van Roeyen, Johan De Meyst en vzw De Grazer. Zij zullen de komende jaren met hun kuddes de grasvegetaties langs de Watergang van de Hoge Landen, twee overstromingsgebieden in het Waasland en bufferstroken aan de Melsenbeek in Merelbeke op een ecologische manier onderhouden."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Integraal Waterbeleid

 

Begrazing zorgt voor meer biodiversiteit

Schapen eten het gras helemaal op en laten geen maaisel achter. Hierdoor krijgen de planten na de begrazing opnieuw licht en lucht. Via hun mest en wollige vacht verspreiden de dieren plantenzaden. Zo kunnen ook andere kruidachtigen zich in de grasmat vestigen.

Doordat de schapen hier wat korter en daar wat langer grazen, zorgen ze ook voor structuur in het gras. Door hun rustige graastempo verstoren zij insecten, amfibieën en kleine dieren veel minder dan bij het machinaal maaien.

Bomen en struiken

Schapen houden niet enkel van mals gras, maar hebben ook nood aan houtigere structuurrijke voeding. Hiervoor gaan ze op zoek naar kleine struiken. Als er waardevolle bomen of houtkanten staan, zal de herder deze beschermen. Dit kan door ze met netten te omheinen of het systeem van begrazing aan te passen.

De overstromingsgebieden en taluds staan vol met heerlijk groen. Het is de bedoeling dat de schapen daarvan smullen. Van brood en andere etenswaren worden ze ziek. Voeder de schapen dus niet!

Waar kan je de schapen vinden?

De schapen worden door het provinciebestuur ingezet in het overstromingsgebied in Sint-Niklaas (Rootputstraat), het overstromingsgebied in Sint-Gillis-Waas (Drielindenstraat), langs de Watergang van de Hoge Landen (Sint-Gillis-Waas) en op bufferstroken langs de Melsenbeek in Merelbeke. Waar ze precies op een bepaald moment te vinden zullen zijn, is niet exact te voorspellen. Dat is afhankelijk van de voorraad vers groen dat een perceel te bieden heeft. Als de schapen alles kort begraasd hebben, verhuizen ze naar een volgend begrazingsblok. Zo krijgen ook de grassen en kruiden opnieuw de kans om zich te ontwikkelen.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Integraal Waterbeleid
Marie-Paule De Poorter dienst Integraal Waterbeleid
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Integraal Waterbeleid
Marie-Paule De Poorter dienst Integraal Waterbeleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent