Skip to Content

Samen naar een riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek

Op donderdag 14 november 2019 ondertekenen de Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid, de gemeenten Horebeke, Zottegem en Zwalm een charter voor het stroomgebied van de Zwalmbeek. Hiermee engageren ze zich om samen met alle betrokkenen maatregelen te zoeken die het overstromingsrisico verder verminderen. Daarbij hebben ze oog voor de opportuniteiten die het watersysteem kan bieden voor mens, natuur, landschap, economie, landbouw, recreatie en onroerend erfgoed. De ondertekening is het formele startschot van een participatief traject dat zal leiden tot een riviercontract voor dit stroomgebied.

Veel rivieren in Vlaanderen zorgden in het verleden al voor overstromingen. Daarnaast zien we de laatste jaren ook meer periodes van waterschaarste. De kans op extreme situaties zal de komende jaren nog verder toenemen door de klimaatverandering. 

"Ook het stroomgebied van de Zwalmbeek wordt regelmatig geconfronteerd met overstromingen. De laatste jaren is er al veel gebeurd om het overstromingsrisico te beperken. Toch groeit het besef dat actie op een bredere schaal nodig is. Daarom start nu een participatief traject waarin ook burgers, landbouwers, ondernemers en middenveldorganisaties mee kunnen nadenken en zoeken naar oplossingen voor wateroverlast. "

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Ruimtelijke planning

Het project is een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in het kader van het Europese project STAR2Cs. Voor de Vlaamse Overheid ondertekenen naast de VMM ook het departement Landbouw en Visserij, het Agentschap voor Natuur en Bos en het bekkensecretariaat Bovenschelde.

Doe zelf de test

Samen met de ondertekening van het charter wordt een online test gelanceerd. Daarmee kunnen de inwoners van Brakel, Horebeke, Zottegem en Zwalm hun huidige overstromingskans opzoeken en zien hoe die kans stijgt door de klimaatverandering.

"Uit de modelberekeningen van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat in het slechtste geval in de toekomst ongeveer 2 500 adressen in het stroomgebied van de Zwalmbeek jaarlijks een kans van 1 op 10 hebben op overstromingen. Via de test kan iedereen voor zijn adres de huidige en toekomstige kans opzoeken."

Bernard De Potter, administrateur-generaal van de VMM

Je kan zelf de test doen op de website van het riviercontract voor de Zwalmbeek

Samen kunnen we meer

Maatregelen en oplossingen moeten gedragen worden door burgers, bedrijven, verenigingen en andere betrokkenen. Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan de oplossing. De test is de start van een jaar meedenken, voorstellen formuleren, discussiëren, …

Vanaf 25 november 2019 wordt een digitaal ideeën-platform gelanceerd waarop iedereen voorstellen voor acties kan geven. Op 12 december 2019 wordt het eerste Zwalmbeek-forum georganiseerd. Iedereen krijgt hier de kans om met de gemeenten, de waterbeheerders en andere betrokkenen te overleggen over de uitdagingen en om mee te denken over oplossingen. Begin 2020 bepalen we op het tweede Zwalmbeek-forum welke voorstellen voor acties het komende jaar verder uitgewerkt zullen worden in Zwalmbeek-ateliers. In het najaar van 2020 volgt een derde Zwalmbeek-forum waar de uitgewerkte acties worden gepresenteerd. 

Op het einde van het traject leggen alle betrokkenen hun engagementen vast in een riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek. Dit riviercontract vormt dan de volgende jaren de leidraad voor het verminderen van de overstromingsrisico’s in het gebied.

Meer weten?

Op de website van het riviercontract voor de Zwalmbeek vind je alle informatie en nieuws over het project terug. Via de website kan je je inschrijven en/of deelnemen aan de verschillende stappen van het project.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Boris Snauwaert projectcoördinator, Provincie Oost-Vlaanderen
Ivo Terrens Vlaamse Milieumaatschappij
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Boris Snauwaert projectcoördinator, Provincie Oost-Vlaanderen
Ivo Terrens Vlaamse Milieumaatschappij
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent