Publieksmoment IABR–Atelier Oost-Vlaams Kerngebied

Bevolkingsgroei als kans voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Op 17 januari 2018 lanceerde het IABR (Internationale Architectuur Biennale Rotterdam)–Atelier Oost-Vlaams Kerngebied een regionale oproep naar initiatieven, partnerschappen, ideeën en projecten die de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied mee vorm kunnen geven. Deze lancering ging gepaard met de opening van het Atelier in de Pelikaanstraat 38 in Gent.

 

Het Oost-Vlaams Kerngebied is niet alleen een gebied, maar ook een Strategisch Project. Dit project werd opgestart door de Provincie en een netwerk van steden en gemeenten rond Gent. Verwacht wordt dat de bevolking in het gebied tegen 2050 met 15 tot 25 procent zal toenemen. Dat wil zeggen dat er 100 000 tot 160 000 mensen bijkomen. Aan deze bevolkingsgroei hangen een aantal uitdagingen vast. Waar zullen deze mensen wonen? Wat betekent dit voor open ruimte? Hoe gaan we om met ongelijkheid op de woningmarkt, vergrijzing, gezinsverdunning,…

 

De demografische groei wordt een kwaliteitsverhaal

Meer bewoners in het Oost-Vlaams kerngebied is lang geen negatief verhaal. Integendeel. Een stijgend aantal inwoners brengt meer economische drive, kapitaal en kritische massa in een gebied.

Bevolkingsgroei heeft daarom juist de kracht om voorbij het woonvraagstuk te gaan en ook andere, grotere vraagstukken aan te pakken, wat een enorme kans is! Dit stelt het IABR–Atelier Oost-Vlaams Kerngebied in staat om ruimtelijke ontwikkeling te sturen naar het Oost-Vlaams Kerngebied dat we willen.

Gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor ruimtelijke ordening: “Onder leiding van een Ateliermeester en samen met (inter)nationale ontwerpbureaus gaan regionale partners drie jaar lang aan de slag met lokale en nationale stakeholders, waaronder overheden, burgers, bedrijven en kennisinstellingen. Het Atelier in de Pelikaanstraat is de uitvalsbasis van dit project.”

De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) en de Provincie Oost-Vlaanderen hebben samen het IABR–Atelier Oost-Vlaams Kerngebied opgericht.

 

Gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening: “De Provincie Oost-Vlaanderen wil haar ruimte op een slimmere, meervoudige manier inzetten om tegen 2050 een klimaatgezonde en kwalitatieve leefomgeving gerealiseerd te hebben. De Provincie Oost-Vlaanderen en de IABR onderzoeken en testen de komende drie jaar daarom hoe bevolkingsgroei een kans kan zijn voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het Oost-Vlaams Kerngebied.”

 

IABR–2018+2020–THE MISSING LINK

De noodzaak om voorbij het “experiment” te gaan en echt in te zetten op operationalisering en verandering ligt aan de basis van de beleidsdoelstellingen van de IABR. Deze is daarom ingebed in zowel het IABR–Atelier Oost-Vlaams Kerngebied als IABR–2018+2020–THE MISSING LINK. Met IABR–2018+2020–THE MISSING LINK wil de IABR samen met het Curator Team van dit tweeluik, bestaande uit Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck, Nederlands Rijksbouwmeester Floris Alkemade en architect Joachim Declerck, expliciet een brug slaan tussen de vele kleinschalige, inspirerende initiatieven aan de ene en de enorme schaal van de maatschappelijke opgave aan de andere kant. Het werkveld voor deze dubbeleditie is de lage landen, Nederland én België, waarbij de Eurodelta wordt ingezet als laboratorium voor de wereld.

De oproep en het aanmeldformulier zijn te vinden op de website van IABR.

Contacteer ons
Martine Verhoeve gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, Provincie Oost-Vlaanderen
Ward Deschildre Projectcoördinator , Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Verhoeve gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, Provincie Oost-Vlaanderen
Ward Deschildre Projectcoördinator , Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent