Publieke raadpleging over startnota PRUP Recreatiepool Donk loopt

PRUP moet recreatie aan de Donk een nieuwe toekomst geven

Nog tot en met donderdag 19 januari 2023 loopt de publieke raadpleging van de startnota van PRUP Recreatiepool Donk. Maandagavond kwamen buurtbewoners, uitbaters en geïnteresseerden meer te weten op een infomarkt in CC Stroming in Berlare.   

Toekomstvisie

In 2020 maakten de Provincie, Gemeente Berlare en Regionaal Landschap Schelde-Durme een toekomstvisie voor de recreatiepool op waarin een toeristische opwaardering werd uitgetekend. Een belangrijke stap om deze visie tot uitvoering te brengen, vormt de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Met het PRUP will de Provincie de visie vertalen naar concrete bestemmingen en voorschriften, onder meer voor het recreatiedomein Nieuwdonk en de verblijfparken rond het meer. 

"Met dit plan zoeken we naar een goed evenwicht tussen recreatie en natuur, zodat de recreatiepool in de toekomst nog aantrekkelijker wordt voor haar bezoekers en bewoners. Kunnen de ongebruikte recreatiegronden bij de waterwinning omgezet worden in natuur? Hoe zorgen we ervoor dat de vele verblijfparken beter in het landschap passen? Kunnen we een verbinding maken tussen de Strijdam en de Kloosterputten?"

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke planning 

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Het PRUP legt vast welke toeristisch-recreatieve ontwikkelingen in de toekomst nog mogelijk zijn en onder welke vorm. Daarnaast wil het PRUP ook gronden met een achterhaalde recreatiebestemming herbestemmen naar open ruimte. Zo wordt vermeden dat de troeven van landschap, natuur en waardevolle open ruimte verder worden aangetast. Wie de Donk zegt, zegt genieten in, op of aan het water. Maar de recreatiepool in Berlare kent vandaag heel wat uitdagingen. Door de toenemende bebouwing staan natuur en het landschap onder druk en wordt de toeristische aantrekkingskracht van het gebied bedreigd. Ook bepalen een groot aantal stacaravanparken het beeld rond het Donkmeer. Ondanks de recreatieve troeven vinden toeristen er nauwelijks overnachtingsmogelijkheden.

"De laatste jaren beweegt er rond de Donk heel wat, denk bijvoorbeeld aan de vernieuwing van de Eendenkooi en de omvorming van het voormalige museum naar de onthaalpoort. We hopen dat het PRUP kan bijdragen om de Donk ook in de toekomst nog verder te ontwikkelen tot één van de belangrijkste trekpleisters van het Rivierpark Scheldevallei."

schepen Steven Vandersnickt, bevoegd voor Toerisme

Publieke raadpleging 

De startnota van het PRUP ligt momenteel aan de bevolking voor ter publieke raadpleging. Deze eerste raadpleging gaat hoofdzakelijk over de algemene visie, de doelstellingen en de grote lijnen van het toekomstige PRUP met eventuele mogelijke milieueffecten. De startnota geeft aan welke zones worden meegenomen in dit PRUP en wat in elke zone in overweging wordt genomen. 

Alle informatie over het raadplegen van de start- en procesnota en over de manieren hoe gereageerd kan worden, zijn te vinden op www.oost-vlaanderen.be/recreatiepool-donk. Wie minder vertrouwd is met digitale toepassingen, kan na afspraak ook langskomen op het gemeentehuis van Berlare (dienst Vergunningen) of Zele (dienst Ruimtelijke Ordening). 

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke planning
Steven Vandersnickt schepen van Toerisme
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke planning
Steven Vandersnickt schepen van Toerisme
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent