PRUP Bedrijvigheid Oudenaarde start 2 augustus

Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Bedrijvigheid Oudenaarde treedt 2 augustus in werking. Deze mijlpaal betekent dat vergunningen op basis van het plan kunnen worden afgeleverd. Zo worden er nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en rechtszekerheid aan de betrokken bedrijven op het terrein Coupure geboden. Verder wordt slecht gelegen ruimte voor regionale bedrijvigheid geschrapt.

Twee deelplannen

De Provincie Oost-Vlaanderen maakte samen met de stad Oudenaarde het PRUP Bedrijvigheid Oudenaarde op. Het plan bestaat uit 2 deelplannen. Het eerste deelplan Hauwaart-Varent herbestemt de omgeving van Brouwerij Roman. Dit plan zorgt voor uitbreidingsmogelijkheden voor de brouwerij en herbestemt onbebouwde delen van het industriegebied naar open ruimte. Het tweede deelplan, Coupure,  biedt rechtszekerheid voor de regionale bedrijven op het terrein Coupure.

“Door dit plan blijft Oudenaarde een sterke regionale tewerkstellingspool. Bovendien willen we hiermee de gevestigde bedrijven op het terrein Coupure eindelijk de nodige rechtszekerheid geven. Dat gebeurt door de herbestemming van het terrein naar gemengd regionaal bedrijventerrein en zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Naast het bieden van uitbreidingsmogelijkheden aan Brouwerij Roman, creëren we tegelijkertijd extra open ruimte. We zijn daarom heel tevreden dat het plan in werking treedt.”  

burgemeester Marnic De Meulemeester

Plannen maken we samen 

De opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan duurt enkele jaren. Dit gold ook voor het PRUP Bedrijvigheid Oudenaarde.

“We legden een heel traject af om tot dit resultaat te komen. Gedurende het hele planningsproces hebben we meerdere keren overlegd met betrokken bedrijven, bewoners, belangenorganisaties, adviesinstanties, experts …. De opmerkingen, adviezen en bezwaren die we hebben ontvangen, gebruikten we om het plan verder te verfijnen en aan te passen. We zijn trots op dit gezamenlijk behaalde resultaat.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke Planning

Bij het opstellen van het PRUP Bedrijvigheid Oudenaarde werd ook belang gehecht aan het beoordelen van mogelijke schadelijke effecten op het milieu. De resultaten zijn terug te vinden in het plan-milieueffectrapport (plan-MER). Dit rapport helpt bij het inschatten en minimaliseren van de milieueffecten van de voorgestelde ontwikkelingen.

Vergunningen 

Het plan werd op 19 juli 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Een belangrijke datum, want 14 dagen later treedt het plan daadwerkelijk in werking. Dat betekent dat vergunningen kunnen afgeleverd worden vanaf 2 augustus 2023.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Bart Verbeke dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Marnic De Meulemeester burgemeester stad Oudenaarde
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Bart Verbeke dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Marnic De Meulemeester burgemeester stad Oudenaarde
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent