Provincieraad trekt voorlopige vaststelling beleidsplan ruimte in

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen besliste op woensdag 6 september om de voorlopige vaststelling van het ontwerp van het beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ in te trekken. Die beslissing kwam er op basis van de informele en formele reacties, waaruit werd geconcludeerd dat het ontwerp onvoldoende wordt gedragen.

Een beleidsplan blikt vooruit en schetst hoe een bestuur in de toekomst wil omspringen met de schaarse ruimte. De termijn van 90 dagen waarbinnen burgers, adviesinstanties, besturen, middenveldorganisaties, … zich konden uitspreken over het provinciaal beleidsplan voor Oost-Vlaanderen liep af op 19 juli 2023.

Op basis van de principes uit het voorontwerp zal worden gewerkt aan een nieuw ontwerp van het beleidsplan. De reacties en adviezen uit het afgelopen openbaar onderzoek zullen daarbij een belangrijke informatiebron vormen. Er zal bovendien voldoende tijd worden uitgetrokken voor een nieuw overleg- en inspraaktraject.

De Provincie zal de autonomie van de gemeentebesturen voldoende ruimte geven, ontwikkelingskansen voor het platteland blijven bieden en voldoende duidelijkheid scheppen over het toekomstig bovenlokaal ruimtelijk beleid.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Reinout Debergh diensthoofd, dienst Ruimtelijke Planning
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Reinout Debergh diensthoofd, dienst Ruimtelijke Planning
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent