Provincieraad keurt ontwerp beleidsplan ruimte goed

‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ formuleert een strategische visie voor het provinciale ruimtelijk beleid tot 2050

Onze ruimte is niet eindeloos. We zorgen dus maar beter voor een duidelijke visie op onze beschikbare oppervlakte: welke maatschappelijke functies moeten waar tot bloei komen en waar willen we open ruimte vrijhouden? Op dergelijke vragen formuleerde de Provincie Oost-Vlaanderen een antwoord in het beleidsplan ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’. Het beleidsplan formuleert een strategische visie voor het provinciale ruimtelijk beleid tot 2050. Aan die visie zijn acties tot 2035 gekoppeld.

Het beleidsplan is op 22 maart goedgekeurd door de provincieraad. Binnenkort loopt er een openbaar onderzoek over het beleidsplan en de bijbehorende milieueffectenrapportage (‘plan-MER’). In die periode kan iedereen kennismaken met de inhoud van het plan en zijn stem laten horen. Na verwerking van alle reacties wordt het definitieve beleidsplan opgemaakt, en naar verwachting begin 2024 definitief vastgesteld.

Maximale betrokkenheid van de burger 

"De Provincie Oost-Vlaanderen zet maximaal in op burgerparticipatie, ook bij dit beleidsplan. Hoe we omgaan met onze ruimte, gaat namelijk iedereen aan. In lijn met het Europees Charter Participatieve Democratie in Ruimtelijke Planningsprocessen, zal iedereen enerzijds de inhoud van het plan kunnen inkijken, en anderzijds de kans krijgen zijn reacties te delen."


gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke planning

Het plan komt op uiteenlopende manieren tot bij de burger terecht: via geijkte kanalen zoals de provinciale website en sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn) en verschillende acties in het straatbeeld. De Provincie gaat echter nog een stap verder en organiseert ook tentoonstellingen en toelichtingsmomenten over de hele provincie.  

Op reis door de hele provincie

De inhoud van het beleidsplan is in een heuse tentoonstelling gegoten. De expo reist vanaf eind april door de hele provincie. De tentoonstelling houdt halt in tientallen grotere en kleinere kernen, telkens gedurende enkele weken. 

Wie dat wil, kan daarnaast in gesprek gaan met inhoudelijke experts tijdens info- en inspraakmomenten. De eerste kans is tijdens het publieksmoment in Gent op 29 april. Ook in de volgende steden zijn er toelichtingen:

  • Oudenaarde: 2 mei
  • Sint-Niklaas: 20 mei
  • Eeklo: 22 mei
  • Aalst: 10 juni

Meer info is te vinden op oost-vlaanderen.be/ruimte2050.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke planning
Maja Verbeeck programmaregisseur beleid
An Vervliet gedeputeerde voor Ruimtelijke planning
Maja Verbeeck programmaregisseur beleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent