Provincieraad keurt havenfusie tussen Haven Gent en Zeeland Seaports goed

Na Zelzate, Gent en Evergem heeft de Provincie Oost-Vlaanderen beslist in te stemmen met de havenfusie tussen de Haven van Gent en Zeeland Seaports. Met de beslissing van vandaag hebben alle Vlaamse aandeelhouders zich over de fusie uitgesproken.

De provincieraad keurde unaniem het fusieprotocol goed. De Provincie zal daarmee deel uitmaken van de nieuwe Europese vennootschap die als holding boven de twee huidige havenbedrijven wordt opgericht. Hiervoor moet wel het Vlaamse Havendecreet gewijzigd worden. Maar de Vlaamse regering zette al op 20 oktober het licht op groen voor deze decreetwijziging.

De Provincie onderkent al heel lang het grote economische belang van de Haven van Gent. Zowel in het bestuursakkoord als in haar meerjarenplan 2014-2020 benadrukt de Provincie de motorfunctie van de haven en wil ze een actieve rol spelen in de havenontwikkelingen. De haven van Gent is goed voor 13,3% van de tewerkstelling in de Provincie Oost-Vlaanderen met meer dan 64 000 jobs en telt een 300-tal havengebonden ondernemingen. Daarnaast zorgt de haven voor 17,7% van de toegevoegde waarde in de Provincie Oost-Vlaanderen. De haven genereert een toegevoegde waarde van 7,9 miljard EUR, waarvan 3,8 miljard direct en 4,1 miljard indirect. De wil om een actievere rol op te nemen resulteerde onder andere in de beslissing in april van dit jaar om aandeelhouder te worden van het Havenbedrijf Gent. Hiermee maakt de Provincie formeel deel uit van het havenbestuur.

Grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland is al jaren één van de krachtlijnen van het provinciaal beleid. Al sinds 1989 werken de Provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland samen in Euregio Scheldemond. Vanuit die samenwerking werd meerdere malen getracht een meer intensieve samenwerking tussen de havens van Gent en Zeeland Seaports te bewerkstelligen. Zo cofinancierde de Provincie in 2006 een studie naar de mogelijke integratie van de havengebieden van Gent en Zeeland Seaports. Het studiebureau kwam tot de conclusie dat er voldoende grond was voor structurele samenwerking op diverse terreinen door de sterke mate van integratie tussen beide haven- en industriecomplexen. De tijd bleek echter nog niet rijp om concrete vervolgstappen te zetten.

Nu blijkt de tijd wel rijp. Het feit dat de fusie geschiedt op basis van gelijkwaardigheid is hierbij van groot belang. Ook de democratische controle blijft verzekerd.

“De Provincie gelooft sterk in de voordelen en opportuniteiten van grensoverschrijdende samenwerking”, aldus gedeputeerde Martine Verhoeve. “Jarenlange ervaring leert dat één plus één dikwijls meer is dan twee. Door krachten en sterkten te bundelen kan meer bereikt worden dan dat de afzonderlijke organisaties zouden verwezenlijken. En ook in het geval van de havenfusie klopt deze stelling”. 

De nieuwe fusiehaven klimt naar de derde plaats voor wat betreft de toegevoegde waarde en naar de tiende plaats voor tonnage via zeevaart. Bovendien moet de fusie leiden tot een optimalisatie van investeringen, meer efficiëntie en meer inkomsten. Het blijft nu enkel nog wachten op de naam van de nieuwe fusiehaven. Deze zal op 8 december bekend gemaakt worden.

Contacteer ons
Martine Verhoeve gedeputeerde voor economie, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Verhoeve gedeputeerde voor economie, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent