Skip to Content

Provincieraad breidt klachtenreglement uit met ‘suggesties die de werking van de provinciale administratie kunnen verbeteren’

Vandaag 19 juni 2019 keurde de provincieraad de uitbreiding van het klachtenreglement uit met de mogelijkheid tot het indienen van een suggestie ter verbetering van de dagelijkse werking van de provinciale diensten.

Tot nu toe kon een ontevreden burger een klacht indienen over de werking van de provinciale diensten. In uitvoering van Vlaamse regelgeving bestaat daarvoor een specifiek klachtenreglement.

De positieve component, het indienen van een suggestie om die dagelijkse werking te verbeteren, was niet voorzien.

De provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft daar nu, op voorstel van provincieraadslid Greet De Troyer, werk van gemaakt. Voortaan kunnen burgers, die niet tevreden zijn over de werking van de provinciale administratie niet alleen een klacht indienen, maar ook een constructief voorstel doen om de dagelijkse werking te verbeteren.

Eerste gedeputeerde Kurt Moens: “De deputatie zet maar wat graag haar schouders onder dit voorbeeldinitiatief van de provincieraad. De provincieraad voert zo niet alleen concreet een beleid dat betrokkenheid en inspraak van de burger bevordert, maar stimuleert die burger ook om zelf actief een steentje bij te dragen tot het verbeteren van de dienstverlening waar iedere Oost-Vlaming recht op heeft.”

Je kan een verbetersuggestie indienen via een formulier op de webpagina of via mail naar klachtencoördinator@oost-vlaanderen.be.

Contacteer ons
Kurt Moens Eerste gedeputeerde
Martine Haegens klachtencoördinator
Kurt Moens Eerste gedeputeerde
Martine Haegens klachtencoördinator
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent