Skip to Content

Provinciebestuur verscherpt klimaatambities met vernieuwd klimaatactieplan 2021-2025

Het provinciebestuur heeft een vernieuwd klimaatactieplan klaar. In het klimaatactieplan 2021 – 2025 drijft het provinciebestuur het aantal klimaatacties op en stelt de ambitie op scherp. Oost-Vlaanderen versnelt het tempo en ijvert voor klimaatneutraliteit tegen 2040. In het oorspronkelijk klimaatactieplan, dat voor het eerst in 2015 werd opgesteld, lag de horizon nog op 2050. 

"Met dit vernieuwd klimaatactieplan nemen we als Provincie onze verantwoordelijkheid voor onze planeet, onze kinderen en onze kleinkinderen. Met de tientallen nieuwe acties in ons ambitieuze plan zetten we de komende jaren alles op alles om hen een toekomst te geven. Dat zijn we aan onszelf verplicht."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat

Vijf actieve speerpunten voor een klimaatneutraal Oost-Vlaanderen

Het klimaatactieplan 2021 – 2025 stippelt  de weg uit om de netto-CO2-uitstoot tot nul te reduceren tegen 2040. Tegelijk worden maatregelen genomen om de negatieve effecten van de klimaatverandering, zoals overstromingen, droogte, erosie en verlies aan biodiversiteit, maximaal te temperen. Het plan geeft een antwoord op deze uitdagingen en geeft de richting aan in vijf verschillende speerpunten:

  • Naar een zelfvoorzienende provincie dankzij duurzame energie
  • Naar een (klimaat)gezonde en aangename woonomgeving
  • Naar een klimaatbestendig landschap
  • Naar een slimme mobiliteit met de fiets in de hoofdrol
  • Naar een toekomstgerichte, circulaire economie en duurzame landbouw

Het plan zet in op eigen provinciale projecten en activiteiten, zoals bijvoorbeeld meer provinciaal bos of natuurgebied. Tegelijk richt de Provincie zich met dit klimaatactieplan ook naar lokale besturen, bedrijven, organisaties, burgers en een brede waaier aan belanghebbenden. Inhoudelijk zijn de acties opgenomen in het  klimaatactieplan zeer gevarieerd: van het aanleveren van expertise, over financiële, praktische of technische ondersteuning, tot trajectbegeleiding of het creëren van draagvlak en sensibilisering.

Groenblauwe netwerken

Oost-Vlaanderen is verstedelijkt en de natuur versnipperd. Met de uitvoering van het klimaatactieplan zal Oost-Vlaanderen de komende decennia sterk veranderen. Door het landschap slim in te richten, verminderen ook de meest extreme effecten van de klimaatverandering. De Provincie zal daarom blijven inzetten op natuurverbinding via groenblauwe netwerken. Via een fijnmazig netwerk van verbindende landschapselementen zoals beken en waterlopen, bomenrijen, houtkanten, dreven kan connectie gemaakt worden met grotere complexen zoals bossen, natte natuur, vallei- en moerasgebieden. Groenblauwe netwerken zijn cruciaal om de biodiversiteitscrisis het hoofd te bieden en verhogen de klimaatrobuustheid van onze provincie

Financiering

Voor de uitvoering van het klimaatactieplan 2021-2025 doet het provinciebestuur een beroep op eigen middelen, zowel via de meerjarenplanning als via projecten uit het provinciaal Klimaatfonds. Er wordt intense samengewerkt met lokale besturen, organisaties en andere partners die op klimaatbudgetten uit de Green Deal en Blue Deal programma’s van Vlaanderen en Europa een beroep kunnen doen. Voorts blijft het provinciebestuur ook inzetten op Europese projecten en middelen via subsidiekanalen als EFRO, Interreg, ESF.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat
Liesbet Van Crombrugge deskundige Klimaat
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat
Liesbet Van Crombrugge deskundige Klimaat
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent