Provinciebestuur onderzoekt rookverbod provinciale domeinen

Tijdens de zitting van de provincieraad op woensdag 15 februari gingen stemmen op voor een algemeen rookverbod in de Oost-Vlaamse provinciale domeinen. De deputatie heeft uiteraard veel begrip voor de bezorgdheid die leeft rond de gevolgen van tabaksgebruik op de gezondheid. Momenteel is het al verboden te roken in de speeltuinen en binnenruimten van de recreatiedomeinen. In Het Leen, met zijn specifieke bosrijke omgeving, geldt er een algemeen rookverbod. Op korte termijn een algemeen rookverbod doorvoeren in alle andere recreatiedomeinen botst echter op praktische obstakels.

“Onze recreatiedomeinen zijn zeer divers van aard. Je hebt eerder kleine domeinen, zoals Den Blakken, en heel uitgestrekte, zoals Puyenbroeck. Recreatiedomeinen mét verblijfsrecreatie en andere met alleen dagrecreatie, mét en zonder strandzone, enzovoort. We hebben bovendien lopende contracten met de uitbaters van de horecazaken in de domeinen die we moeten respecteren. Maar we zijn ons natuurlijk ook bewust van het negatieve effect van tabak op ieders gezondheid. Daarom gaan we de komende maanden onderzoeken op welke manier we het rookverbod kunnen uitbreiden, terwijl we er toch blijven over waken dat iedereen zich welkom blijft voelen in onze recreatiedomeinen.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Recreatiedomeinen

Het voorstel, om op een onderbouwde manier het rookverbod in de toekomst in alle domeinen uit te breiden, werd door alle fracties in de provincieraad gedragen. In de maand mei zal de deputatie hierover haar bevindingen toelichten aan de provincieraad.

Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Bastiaan Noré persconsulent, Provincie Oost-Vlaanderen
An Vervliet gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Bastiaan Noré persconsulent, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent