Provincie zorgt voor vijf hectare bijkomend klimaatrobuust bos in Moervaartvallei Wachtebeke

Op dinsdag 6 februari 2024 plantten medewerkers van de Provincie Oost-Vlaanderen 1 000 bomen op een perceel grenzend aan de Zuidlede ter hoogte van de Puyenbrug in Wachtebeke. De rest van de aanplant van vijf hectare volgt later deze maand. De bebossing in Wachtebeke vormt de grootste bosuitbreiding die de Provincie dit plantseizoen realiseert en kadert in het Landinrichtingsproject Moervaartvallei. In dat project wordt de natuur en het landschap in de Moervaartvallei verder ontwikkeld waarbij er bovendien ook ruimte blijft voor landbouw, water, erfgoed en recreatie.

Aan de westzijde sluit het nieuwe bos aan bij een bestaande kleinere boskern (rond de ruïne van de voormalige Westmeersmolen) en aan de oostzijde bij het Siesemeersbos en de bossen van het provinciaal domein Puyenbroeck. De percelen werden in 2023 aangekocht door de Provincie met de steun van de Vlaamse overheid. Een smalle strook van vijf meter langs de Zuidlede werd aangekocht door de Vlaamse Landmaatschappij die er een wandelpad zal realiseren.

Klimaatrobuust bos

De Provincie kiest voor een structuurrijk gemengd loofbos met maar liefst 39 soorten struiken en bomen. Die grote variatie zorgt ervoor dat het bos zo goed mogelijk bestand is tegen de gevolgen van de klimaatverandering, ziektes en droogte. Als een aantal soorten het in de toekomst minder goed doen, zal het bos toch sterk genoeg blijven en voldoende kansen bieden voor biodiversiteit.

"Niets geeft zoveel voldoening als concrete realisaties op het terrein. Met de aanplant vandaag zetten we ,na een lang planningsproces, een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de natuur in de Moervaartvallei. De jonge boompjes zullen uitgroeien tot een klimaatrobuust bos, want zo’n bossen zullen we broodnodig hebben in de toekomst!"

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat, Milieu en Natuur

Natuurontwikkeling in de Moervaartvallei

Het nieuwe bos ligt in de zuidwestelijke hoek van de Moervaartvallei. Het is een uniek openruimtegebied dat zich, van Gent tot Stekene, over zeven Oost-Vlaamse gemeenten uitstrekt tussen de Moervaart en de Zuidlede. In 2018 engageerde de Provincie Oost-Vlaanderen zich samen met verschillende andere partners (Vlaamse overheid, North Sea Port, Gent, Moerbeke, Wachtebeke, en de middenveldpartners Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, Natuurpunt en vzw Durme) om in het strategisch project Moervaartvallei samen te werken aan projecten voor landbouw, natuur, water, landschap en recreatie in het gebied. Omwille van de uitbreiding van het Gentse deel van North Sea Port binnen het havengebied vergrootte immers de druk op de Moervaartvallei en dreigde er natuur te verdwijnen.

Het laaggelegen open landschap omvat ruim 2 800 ha en bestaat hoofdzakelijk uit enerzijds weidse natuur, vlakke velden en imposante bomenrijen en anderzijds uit een aantal grote en kleine bosgebieden.

Landinrichtingsproject

In het kader van het strategische project werd er een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) opgemaakt dat landbouw en natuur met elkaar verzoende. Het landinrichtingsproject Kalvebos – Reepkens – Oostdonk – Maaibos (LIP KROM) vertaalt dat GRUP naar concrete realisaties op het terrein.

De bebossing aan de Zuidlede maakt deel uit van het deelproject Oostdonk, waarbij een groenblauwe as gevormd wordt langs de Zuidlede en de Moervaart. In het projectgebied Oostdonk worden onder andere de boskernen verder versterkt en uitgebreid, wordt de Zuidlede ecologisch opgewaardeerd en komen er bijkomende wandelverbindingen.

Provincie maakt werk van bosuitbreiding

De Provincie Oost-Vlaanderen beheert op dit moment al meer dan 1 050 hectare provinciale natuur, waarvan bijna 900 hectare bos. Met 5,5% bosoppervlakte is Oost-Vlaanderen een bosarme regio. Voor heel Vlaanderen samen bedraagt de bosindex bijna het dubbele. De Provincie zet alles op alles om die bebossingindex naar omhoog te krijgen.

Naast de aanplant in Wachtebeke zorgt de Provincie deze winter onder meer ook voor bijkomende bebossing in het Leen, het Heynsdaelebos in Ronse en aan het provinciaal domein Nieuwdonk. Op die manier komt er op de eigen provinciale gronden dit plantseizoen in totaal maar liefst 20 hectare bos bij. Daarnaast ondersteunt de provincie ook bebossingsprojecten van steden en gemeenten via het Bosloket, van particulieren via het bebossingfonds BOOST en door ondersteuning van de reguliere werking van de Bosgroepen.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat, Milieu en Natuur
Tijs Decuypere dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat, Milieu en Natuur
Tijs Decuypere dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent