Skip to Content

Provincie zoekt kandidaten voor Architectuurprijs 2019

Indienen voor 25 april 2019

De Provincie Oost-Vlaanderen zal dit jaar de prijs voor architectuur toekennen aan een gerealiseerd project op grondgebied van de Provincie Oost-Vlaanderen met als thema ‘Herbestemming en/of herinrichting van historisch erfgoed’. Dit heeft zowel betrekking op herbestemde architectuurprojecten als openbare ruimten die werden heringericht.

De laureaat krijgt 5 000 EUR. Een verdienstelijke inzending kan als bijzondere vermelding 2 500 EUR krijgen.

Deadline voor de kandidaturen is 25 april 2019.

“Herbestemming of herinrichting van erfgoed zijn schoolvoorbeelden van duurzaamheid: er wordt bewust omgesprongen met de ruimte, het patrimonium en de publieke ruimte. In plaats van verlies komt er verrijking door herkenning en interactie van verleden, heden en toekomst. Met deze architectuurprijs willen wij als Provincie dergelijke goede voorbeelden belonen en verder uitdragen.“, aldus gedeputeerde voor Erfgoed Annemie Charlier.

Juryleden zijn Marc Dubois, Dimitri Minten, Marie-José Van Hee, Hera Van Sande en Koen Van Synghel.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor erfgoed
Jo Rombouts dienst Erfgoed
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor erfgoed
Jo Rombouts dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent