Provincie ziet fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht op Oost-Vlaams grondgebied

De nakende fusie tussen de huidige Oost-Vlaamse gemeenten Beveren en Kruibeke en de Antwerpse gemeente Zwijndrecht doet de vraag rijzen tot welke provincie de nieuwe gemeente zal behoren. Provincie Oost-Vlaanderen meent de sterkste argumenten te hebben.

Zowel het provinciebestuur van Antwerpen als dat van Oost-Vlaanderen moeten advies uitbrengen bij de voorgestelde fusie. Met name over de vraag in welke provincie de nieuwe gemeente terecht moet komen. De deputatie van Oost-Vlaanderen buigt zich op donderdag 29 november over de kwestie en zal aan de provincieraad voorstellen om de fusiegemeente in Oost-Vlaanderen te houden.

“Eigenlijk zou daar amper discussie over mogen bestaan: de gemeenteraden van de betrokken gemeentes hebben zelf aangegeven een Oost-Vlaamse gemeente te willen worden. Historisch gezien is Zwijndrecht een Oost-Vlaamse gemeente én bovenal ook een Wase gemeente. Geografisch krijg je dan ook een logisch coherent geheel. Zwijndrecht is momenteel de enige niet-Oost-Vlaamse gemeente op de linkeroever van de Schelde. Met de indeling van de nieuwe fusiegemeente bij Oost-Vlaanderen wordt die anomalie alvast verholpen.”

Eerste gedeputeerde Kurt Moens

Puur cijfermatig zijn er voldoende argumenten om de nieuwe gemeente bij Oost-Vlaanderen in te delen. De grote meerderheid van de huidige bevolking van de drie betrokken gemeenten, 67 000 van de 86 500 inwoners, woont momenteel op Oost-Vlaams grondgebied. Ook het grootste deel van de oppervlakte, 185 van de 205 km², ligt nu al in Oost-Vlaanderen. Het lijkt dan ook de meest logische keuze dat de nieuwe fusiegemeente volledig in Oost-Vlaanderen komt te liggen.

De Provincie Oost-Vlaanderen trekt ook de argumenten om de fusiegemeente bij Antwerpen onder te brengen, zoals het belang van de haven of een betere werking van hulpverleningzones, in twijfel. De Provincie wijst erop dat vandaag al een belangrijk deel van de haven op Oost-Vlaams grondgebied ligt. En net door de nieuwe fusiegemeente te concentreren op Oost-Vlaams grondgebied zouden er coherente politie- en brandweerzones ontstaan, zonder dat die doorsneden worden door de Schelde.

Contacteer ons
Kurt Moens Eerste gedeputeerde
Kurt Moens Eerste gedeputeerde
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent