Provincie zet partners fietsbeleid in bloemetjes op Oost-Vlaams Fietsfeest

Terug- en vooruitblik na tien jaar fietssnelwegen

Woensdag 19 juni 2024 - In 2024 vieren de fietssnelwegen hun tiende verjaardag. In Oost-Vlaanderen moet de volledige realisatie van het netwerk van fietssnelwegen haalbaar zijn tegen 2040. Die wens drukte de Provincie uit tijdens haar fietsfeest dat op dinsdag 18 juni werd georganiseerd in de marge van het fietscongres Velo-City. Met het feest wilde de Provincie haar partners in het provinciale fietsbeleid bedanken en de realisaties van de afgelopen jaren in de kijker zetten.

"Als Provincie willen we in 2040 klimaatneutraal zijn. Die ambitie sluit naadloos aan bij de ambitie om het netwerk van fietssnelwegen volledig gerealiseerd te hebben binnen dezelfde termijn. De fiets moet ook voor langere afstanden de logische keuze worden. Aantrekkelijke en veilige fietssnelwegen vergemakkelijken die keuze. Meer fietsen betekent bovendien niet alleen minder CO2-uitstoot, maar ook minder files!"

​gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Fietsfeest

Dat de samenwerking van de Provincie Oost-Vlaanderen met de lokale besturen en andere partners loont, staat buiten kijf, want steeds meer Oost-Vlamingen kiezen voor de fiets.

Om al die partners te bedanken, organiseerde de Provincie op dinsdag 18 juni het allereerste Oost-Vlaamse Fietsfeest. Tijdens het feest werd teruggeblikt op enkele realisaties van de afgelopen jaren. Daarnaast werd de meerwaarde van een goede samenwerking tussen verschillende ambitieuze partners in de verf gezet. De Provincie drukte de expliciete hoop uit dat die goede samenwerkingen in de toekomst voortgezet kunnen worden, en dat daarvoor de nodige middelen zullen worden voorzien.

Alle lokale besturen en bovenlokale organisaties werden in de bloemetjes gezet en kregen een gepersonaliseerd verkeersbord met de slogan 'Hier wordt gefietst'. De Provincie hoopt dat het bord een bijzonder plekje krijgt in het gemeentehuis of op een andere drukbezochte plek in de gemeente.

Provinciaal fietsbeleid

De Provincie Oost-Vlaanderen voerde de afgelopen jaren een doorgedreven fietsbeleid. Zo coördineerde ze zelf de uitbouw van het fietssnelwegennetwerk en stond ze ook voor een groot deel in voor de eigenlijke realisatie, samen met een waaier aan partners.

Steden en gemeenten konden rekenen op forse provinciale subsidies voor de aanleg van fietsinfrastructuur. Bovendien ondersteunt de Provincie de lokale besturen ook bij andere elementen van hun fietsbeleid, bijvoorbeeld bij de opmaak van fietsroutekaarten.

Fietssnelwegen

Het netwerk van fietssnelwegen werd tien jaar geleden uitgetekend. De fietssnelwegen zijn fietsverbindingen tussen grotere steden en economische centra en vormen de hoofdaders waar bovenlokale en lokale fietsverbindingen op aansluiten. De totale lengte van het netwerk in Vlaanderen bedraagt 2.800 kilometer. Daarvan is op dit moment al 2.037 kilometer befietsbaar.

In Oost-Vlaanderen is er 677 kilometer fietssnelweg vastgelegd, waarvan op dit moment al 483 kilometer in gebruik is. De voorbije tien jaar werd er in Oost-Vlaanderen 115 kilometer gerealiseerd waarvan verschillende fietstunnels en -bruggen.

Op dit moment wacht in Oost-Vlaanderen nog 194 kilometer fietssnelweg op realisatie. Rekening houdend met het realisatietempo van de afgelopen jaren maakt de Provincie zich sterk dat de volledige realisatie tegen 2040 haalbaar moet zijn.

Investeren in fietsinfrastructuur

De afgelopen 10 jaar investeerde de Provincie 38 miljoen euro in het fietssnelwegennetwerk. De Oost-Vlaamse steden en gemeenten konden rekenen op 44 miljoen euro subsidie voor in totaal 135 kilometer aan fietspaden en 9 fietstunnels op het bovenlokaal fietsroutenetwerk. Bovendien subsidieerde de Provincie de gemeenten voor maar liefst 12 miljoen euro verdeeld over 51 projecten voor lokale fietsinfrastructuur. Dat brengt de totale investering in fietsinfrastructuur de afgelopen 10 jaar op 94 miljoen euro. Een deel daarvan werd gefinancierd via het Fietsfonds van de Vlaamse Overheid.

Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Jorre Biesmans dienst Mobiliteit

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent