Skip to Content

Provincie zet Oost-Vlaamse biodiversiteit centraal

Nieuw rapport provinciaal prioritaire planten- en diersoorten voor Oost-Vlaanderen

Op zaterdag 19 maart organiseert de Provincie in Gent de Oost-Vlaamse Natuurstudiedag. Natuurprofessionals, onderzoekers én de talrijke Oost-Vlaamse natuurvrijwilligers verzamelen voor een actuele stand van zaken over de Oost-Vlaamse soortenrijkdom en de invloed van de klimaatverandering op onze natuur. Ook het nieuw rapport Prioritaire soorten voor Oost-Vlaanderen wordt er voorgesteld. De pers is welkom om de natuurstudiedag bij te wonen.

"Met deze natuurstudiedag creëren we een ontmoetings- en kennisplatform voor al wie actief is in de brede Oost-Vlaamse natuursector. De vele gepassioneerde vrijwilligers op het terrein en professionelen in onderzoeks- en kenniscentra zorgen voor kruisbestuiving. Die nauwe samenwerking en verwevenheid waardeer ik en willen we vanuit de Provincie verder ondersteunen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Natuur en Klimaat

Provincie creëert ruimte voor biodiversiteit

Planten- en diersoorten hebben een natuurlijke omgeving nodig om te kunnen overleven. Natuur- en bosgebieden van voldoende omvang en kwaliteit zijn noodzakelijk om de biodiversiteit of soortenrijkdom in onze provincie te herstellen, beschermen en kansen te geven. Extra ruimte voor natuur creëren en de versnipperde natuur over de provincie opnieuw met elkaar verbinden: dat zijn twee doelstellingen waar de Provincie in deze legislatuur hard op inzet. Natuur combineert veel functies. Bossen en natuurgebieden zijn vb. ook van cruciaal belang als buffers om klimaatschokken zoals langdurige droogte, hitte, wateroverlast, erosie, op te vangen.

Nieuw rapport Provinciaal prioritaire soorten: kompas voor natuurbeleid

Provinciaal prioritaire soorten zijn planten-  en diersoorten die beduidend meer voorkomen in een bepaalde provincie dan in de rest van Vlaanderen. Ook in Oost-Vlaanderen komen planten- en diersoorten voor die je in andere regio’s in Vlaanderen minder frequent, nauwelijks of niet waarneemt. Voor deze prioritaire soorten draagt elke Provincie een grote verantwoordelijkheid.

Het Vlaams Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek stelde de provinciale soortenlijsten voor elke provincie voor het eerst op in 2013. Oost-Vlaanderen telde toen 52 prioritaire soorten. In totaal telt Oost-Vlaanderen nu 102 provinciaal prioritaire soorten. Deze opmerkelijke evolutie toont het belang aan van verdere bescherming en uitbreiding van waardevolle natuur.

Bekende namen op de Oost-Vlaamse prioritaire soortenlijst zijn o.a. de otter, bever, vuursalamander, ijsvogel, patrijs, kievit, slechtvalk, slobeend of vlinders als de kleine vos of oranje zandoogje.

Naast de soortenlijsten van negen categorieën planten en dieren bevat het rapport ook de zogenaamde heat maps. Daarop staan de locaties in Oost-Vlaanderen die als belangrijk leefgebied voor deze provinciaal prioritaire soorten gelden. Op deze plekken worden de provinciale soorten meer waargenomen dan elders.

In onze provincie vallen vier belangrijke regio’s op: de volledige Scheldevallei, de Durmevallei, de Vlaamse Ardennen en het Drongengoedbos. Dit bos van zo’n 750 hectare is het grootste aaneengesloten bos in Oost-Vlaanderen en strekt zich uit over de gemeenten Aalter en Maldegem.

Het geactualiseerd rapport Provinciaal Prioritaire Soorten voor Oost-Vlaanderen vormt de wetenschappelijke basis voor het natuurbeleid en -beheer van het provinciebestuur. Maar ook voor alle andere actoren op het grondgebied zoals Regionale Landschappen, de Bosgroepen, lokale besturen en hogere overheden, terreinbeherende natuurverenigingen en de vele vrijwilligers in het werkveld, is dit rapport richtinggevend.

Praktisch

De pers is welkom om de natuurstudiedag op zaterdagvoormiddag 19 maart 2022 bij te wonen.

Gedeputeerde Riet Gillis is beschikbaar voor interview om 12.15 uur.

Journalisten die ter plaatse willen langs komen, gelieve zaterdagvoormiddag telefonisch contact op te nemen met Sandra Leroy op 0471 991 822. Na het ontvangstmoment tot 9 uur is immers geen vrije toegang meer tot het Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor natuur
Evelyne Fiers dienst Klimaat, Milieu en Natuur
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor natuur
Evelyne Fiers dienst Klimaat, Milieu en Natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent