Skip to Content

Provincie wil vrijkomende landbouwhoeves optimaal hergebruiken

Start informatiecampagne Hoeve met perspectief

Jaarlijks komen in Oost-Vlaanderen honderden landbouwzetels vrij. De landbouwactiviteit wordt er, al dan niet tijdelijk, stopgezet. Onder de noemer ‘Hoeve met perspectief’ wil de Provincie Oost-Vlaanderen de aandacht vestigen op vrijkomende hoeves, die een belangrijke hefboom zijn bij de verdere ontwikkeling van een aantrekkelijk en productief platteland.

Vrijkomende hoeves

In de vrijgekomen landbouwgebouwen ontwikkelen zich vaak nieuwe functies of activiteiten die meestal niet meer gelinkt zijn aan professionele landbouw. Deze hoeves vormen zo een motor tot verdere verstedelijking van het platteland.

De nieuwe functies veranderen het landschap, maar stellen ook regelmatig bijkomende eisen aan de nog actieve landbouwbedrijven in de omgeving. Vaak zijn deze potentiële landbouwbedrijfszetels niet meer betaalbaar voor landbouwers, omwille van de ruime mogelijkheden voor niet-landbouwactiviteiten.

Een grondige analyse van de mogelijke impact (zowel positief als negatief) van nieuwe activiteiten in vrijkomende hoeves is een belangrijk aandachtspunt. Ook het informeren van burgers is noodzakelijk.

Informatiecampagne Hoeve met perspectief

De Provincie Oost-Vlaanderen start de informatiecampagne ‘Hoeve met perspectief’. Symbolisch werd een eerste informatiezuil geplaatst in de gemeente Lierde. In totaal worden informatiezuilen geplaatst in vijf gemeenten die al interesse toonden in het thema. De informatiezuilen reizen nadien rond in Oost-Vlaanderen.

"Vooral voor de landbouwer, maar ook voor de maatschappij is het belangrijk om in te zetten op het optimaal hergebruik van hoeves. Een eerste stap is kijken of de site kan hergebruikt worden voor landbouw. Als dat niet lukt, is het belangrijk een meerwaarde te creëren voor de maatschappij. Daarbij kan ook op ontharding worden ingezet. 

De Provincie ondersteunt gemeenten die aan de slag willen met het verbeteren van het hergebruik van hoeves. Via kennisuitwisseling en overleg met andere Vlaamse Provincies trekken we aan de kar om een draagvlak te creëren voor het optimaal hergebruik van hoeves."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Platteland

​​​Webtool

Er is een webtool ontwikkeld waarmee geïnteresseerden stap voor stap kunnen nagaan hoe het gebruik van een hoeve kan bijdragen aan de omgeving met respect voor natuur, maatschappij en landbouw.

Een open ruimte waar de kwaliteit van het landschap en het optimaal functioneren van de landbouwbedrijven voorop staan is hierbij een uitgangspunt. Nieuwe bestemmingen met aandacht voor deze maatschappelijke relevantie verdienen dan ook de voorkeur.

Samenwerking met gemeenten

Ook de komende jaren streeft de Provincie verder naar een optimaal hergebruik van vrijkomende hoeves, in nauw overleg met de Oost-Vlaamse gemeenten. Naast de informatiecampagne start de provincie een begeleidingstraject voor gemeenten die ondersteuning willen bij het opmaken van een visie en toetsingskader rond het hergebruik van hoeves. Een eerste traject wordt opgestart in de regio Vlaamse Ardennen.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent