Skip to Content

Provincie verleent nieuwe omgevingsvergunning aan Luminus

Omvat exploitatie elektriciteitscentrale en uitbreiding met zes gasturbines

De Provincie Oost-Vlaanderen verleent een nieuwe omgevingsvergunning aan Luminus, voor haar site aan de Ringvaart in Gent. De vergunning omvat de verdere exploitatie van de bestaande elektriciteitscentrale en de uitbreiding ervan met zes nieuwe open cycle gasturbines (OCGT). De omgevingsvergunning werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

Sluiting kerncentrales opvangen

De uitbreiding kadert in de geplande sluiting van de kerncentrales. Het doel is om deze grotendeels te vervangen door hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zonlicht. De exploitatie van de OCGT-installaties zijn hierin te beschouwen als een overgangsfase bij onvoldoende capaciteit aan hernieuwbare bronnen en om variaties en tekorten in de energievoorziening op te vangen. Het betreft piekinstallaties die slechts een beperkt aantal draaiuren zullen hebben. Op termijn is bovendien ook voorzien de installaties te laten draaien op CO2-arme of -vrije brandstoffen.

Vergunningstraject

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 28 november 2020 ingediend bij de provincie Oost-Vlaanderen via het omgevingsloket onder het projectnummer OMV_2020037397.

De gevraagde activiteiten, met name thermische centrales met een warmtevermogen van minstens 300 megawatt, zijn onderworpen aan de milieueffectrapportageplicht. In het project-MER met referentie PRMER-3282-GK werden, conform de geldende wetgeving, de effecten onderzocht voor de disciplines lucht, water, geluid en trillingen, biodiversiteit, klimaat, bodem, mens en gezondheid en mobiliteit. Er wordt geconcludeerd dat de impact van het project als verwaarloosbaar tot beperkt te beschouwen is.

De omgevingsvergunningsprocedure volgde het integratiespoor waarbij zowel het project-MER als de aanvraag gelijktijdig werden onderworpen aan een adviesronde en een openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar onderzoek werden 39 bezwaren ingediend, waaronder een petitie die werd ondertekend door 604 personen. Het project-MER werd op 8 april 2021 goedgekeurd door het Team Milieueffectrapportage van het departement Omgeving.

Het dossier werd ter advisering voorgelegd aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Deze commissie adviseerde de aanvraag gedeeltelijk gunstig op 13 april 2021. Het deels ongunstig advies heeft betrekking op het lozingsaspect waarbij enkele gevraagde lozingsnormen niet worden ingewilligd. Voor het overige werd de aanvraag gunstig geadviseerd mits naleving van de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Hiermee volgde de commissie de adviezen van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent, North Sea Port Flanders, de Hulpverleningszone Centrum, Infrabel en de Vlaamse adviesinstanties, AGOP van het departement Omgeving, de Vlaamse Milieumaatschappij, het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, het Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Waterweg, die (behoudens de gevraagde lozingsnormen) unaniem gunstig waren.

Aan de vergunningverlenende overheden werden op 2 mei 2021 ministeriële instructies bezorgd betreffende de beoordeling van de stikstofuitstoot van vergunningsaanvragen met mogelijke betekenisvolle effecten op de habitatrichtlijngebieden. De NOx-uitstoot van de gascentrale voldoet aan de minimis-drempel opgenomen in deze instructies. Hiermee wordt gegarandeerd dat geen verdere meetbare verslechteringen kunnen optreden, zelfs niet voor de meest kwetsbare habitattypes.

De deputatie volgt het advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie en verleende op 6 mei 2021 de vergunning.

De beslissing zal na ondertekening ter inzage worden gelegd via het publiek omgevingsloket. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Vergunningenbeleid
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Vergunningenbeleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent