Provincie verleent milieuvergunningen van 18 windturbines in Eeklo, Maldegem en Kaprijke

Provincie is tevreden dat de projectontwikkelaars 20% participatie voor de lokale gemeenschap aanbieden

De Provincie Oost-Vlaanderen verleent de milieuvergunning van 18 windturbines in Eeklo, Maldegem en Kaprijke. De projectontwikkelaars engageerden zich tot het ter beschikking stellen van 20% participatie voor de omringende gemeenschap. De Provincie is verheugd dat hiermee de lokale betrokkenheid sterk zal verhogen.

Vergunningsaanvragen in het windlandschap Eeklo-Maldegem-Kaprijke

Engie Electrabel, Elicio, Windkracht Vlaanderen – EDF Luminus en Ecopower hebben op aansturen van de Provincie Oost-Vlaanderen de handen in elkaar geslagen. Gezamenlijk hebben ze hun windprojecten in de concentratiezone van Eeklo-Maldegem-Kaprijke op elkaar afgestemd en de cumulatieve milieu-impact onderzocht. Zij dienden begin 2017 de nodige vergunningen in voor de 20 windturbines in het windlandschap Eeklo-Maldegem-Kaprijke. Bij de start van het openbaar onderzoek - dat liep van midden januari tot midden februari - organiseerden de projectontwikkelaars, samen met Maldegem, Eeklo, Kaprijke en de Provincie Oost-Vlaanderen drie infomarkten. Iedereen kon er terecht met vragen over waar de turbines precies aangevraagd zijn, wat dat betekent naar geluid en slagschaduw, hoe het landschap er zal uitzien, …. 

Provinciaal oordeel milieuvergunningen

De milieu vergunningen van de 18 van de 20 windturbines werden – conform de procedures – ingediend bij de Provincie Oost-Vlaanderen. Het gaat concreet over:

  • 3 windturbines van Elicio-Engie Electrabel ten noorden van de N49 in Maldegem
  • 3 windturbines van Engie Electrabel ten noorden van de N49 in Eeklo
  • 6 windturbines van Windkracht Vlaanderen – EDF Luminus aan de Peperstraat – Bus in Eeklo
  • 3 windturbines van Elicio ten noorden van de N49 in Eeklo
  • 3 windturbines van Engie Electrabel in Kaprijke

De milieuvergunningen van de twee overige windturbines (1 van Windkracht Vlaanderen aan de Vrouwestraat in Eeklo en 1 van Ecopower aan de bus in Eeklo) werden ingediend bij stad Eeklo.  

De deputatie heeft nu een uitspraak gedaan over die aanvragen en keurt alle 18 milieuvergunningen goed. De deputatie legt wel een hoogtebeperking van 134m op de uiterst westelijke windturbines, de 3 van Elicio – Engie Electrabel  omwille van de interferentie met de aanvliegroutes van de militaire luchthaven in Ursel. Alle overige windturbines zullen 150m hoog zijn.

Lokale meerwaarde voor Eeklo-Maldegem-Kaprijke

De Provincie bekeek niet enkel de milieukundige aspecten. Ze evalueerde ook in hoeverre de verschillende projectontwikkelaars kunnen voldoen aan het draagvlakmodel dat de Provincie in Eeklo-Maldegem-Kaprijke voorop stelde: bijdrage aan een omgevingsfonds en toepassing van 20% rechtstreekse participatie voor de lokale gemeenschap in de windturbineprojecten.

De vijf projectontwikkelaars gaven in het najaar van 2016 al het engagement om het omgevingsfonds te zullen spijzen.

In 2014 gaven Ecopower en Engie Electrabel reeds het engagement dat zij de 20% rechtstreekse participatie zouden toepassen. Nu verklaren Elicio, EDF Luminus en Windkracht Vlaanderen zich bereid om 20% participatie te zullen aanbieden.  

Gedeputeerde Versnick, bevoegd voor Ruimtelijke Planning:

“Wij zijn zeer verheugd dat de vijf projectontwikkelaars hebben toegezegd om 20% participatie te zullen aanbieden. Conform ons beleid, zullen wij er op toezien dat dat zo rechtstreeks mogelijk wordt ingevuld zodat de opbrengsten kunnen terugvloeien naar de lokale gemeenschap.

Meer informatie?

Het ‘Provinciaal beleidskader voor windturbines – addendum PRS (2009)’ is te raadplegen op www.oost-vlaanderen.be (> wonen en milieu > ruimtelijke ordening > Provinciaal ruimtelijk structuurplan).

Contacteer ons
Geert Versnick gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Jozef Dauwe gedeputeerde voor Milieu
Moira Callens projectcoördinator Energielandschap
Geert Versnick gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning
Jozef Dauwe gedeputeerde voor Milieu
Moira Callens projectcoördinator Energielandschap
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019



Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens



Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent