Skip to Content

Provincie verleent 316 302 EUR subsidies aan 6 vernieuwende woonprojecten

De Provincie Oost-Vlaanderen verleent 316 302 EUR subsidies aan 6 vernieuwende woonprojecten in Oost-Vlaanderen.

We stimuleren de opstart van 4 nieuwe projecten en de verlenging van 2 lopende dossiers. De projecten zoeken nieuwe oplossingen voor problemen en knelpunten op de woonmarkt. De projecthouders delen ook hun ervaringen en opgedane expertise met geïnteresseerden uit de sector.” 

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Wonen

1. WoninGent voor een project met semi-permanente woonunits

Het project wil sneller sociale woningen renoveren door semi-permanente woonunits op te leveren. De semi-permanente woonunits vormen een oplossing omdat ze bewoners in eenzelfde buurt opvangen tijdens de renovatie van hun sociale woonblok. Bij succes kan het concept uitgerold worden naar andere maatschappijen. Het project ontvangt hiervoor een subsidie van 70 000 EUR van de Provincie Oost-Vlaanderen.

2. Het Pandschap voor een project over verdichting van seniorenwoningen

Veel woningen van senioren blijven onderbenut. Het zijn vaak grote woningen, waarbij verschillende kamers op de bovenverdieping leeg staan. Het Pandschap ziet opportuniteiten en wil de woningen opsplitsen. Zo kunnen de niet-gebruikte bovenverdiepingen ingezet worden op de huurmarkt. De Provincie verleent een subsidie van 17 500 EUR voor de ontwikkeling van dit concept.

3. Wooncoop & De Vierklaver voor het draaiboek ‘De Binnenwereld’

De Vierklaver vzw (Adegem) en Wooncoop cvba (Gent) ontwikkelen samen een draaiboek voor inclusieve woonprojecten. In deze woonprojecten kiezen personen met een beperking zelf hun zorg en wordt het gebouw beheerd via een coöperatieve. Het draaiboek zal er voor zorgen dat andere inclusiepartners of wooncoöperaties vlotter gelijkaardige woonprojecten kunnen ontwikkelen. De Provincie Oost-Vlaanderen subsidieert dit project met 15 000 EUR.

4. OCMW Gent voor een project rond robuust wonen

Dit project wil daklozen met complexe, psychologische, sociale en drugsgerelateerde problemen een permanente woonoplossing bieden. Dit project wil hiervoor 11 aangepaste woningen bouwen. Ze ontvangen een subsidie van 75 570 EUR.

5. Stichting Community Land Trust vzw voor hun pilootproject CLT

Het pilootproject CLT (community land trust) wordt een tweede en laatste keer verlengd. De CLT maakt wonen op een innovatieve manier betaalbaar door grond en woning te scheiden. Mensen kopen enkel de woning. De grond (of ‘Land’) blijft in handen van de ‘trust’. De overheid, het middenveld en de bewoners beheren de grond samen, democratisch op lange termijn. Alles wat de CLT doet, doet ze samen met de bewoners en de buurt. Momenteel wordt gewerkt aan de bouwvergunning voor 34 woningen in de wijk Meulestede. De vzw CLT Gent begeleidt in deze fase de toekomstige bewoners. De Provincie subsidieert dit project met 38 232 EUR. De subsidie gaat naar personeelskosten en werkingskosten voor een campagne rond fondsenwerving.

6. Aanvraag KU Leuven voor het project RenoSeec

Het project RenoSeec wil één- en meergezinswoningen gemeenschappelijk en betaalbaar renoveren zodat de woningen een sociale, ecologische en economische meerwaarde creëren. Deze manier van renoveren zorgt ervoor dat de renovatie voor de eigenaars zorgeloos verloopt. Het project loopt al 2 jaar in Sint-Niklaas. Tijdens het eerste jaar bereidde men de concrete uitrol van het project voor. Tijdens het tweede jaar startte de concrete aanpak en bereidde men ook de uitrol naar andere gemeenten voor. De subsidie van de Provincie bedraagt 100 000 EUR en gaat naar coördinatiekosten.

Op zoek naar inspiratie?

De brochure ‘experimentele woonprojecten’ deelt de expertise van de gesubsidieerde woonprojecten 2013-2018. De brochure bundelt de ervaringen van de projecthouders en beschrijft woningoplossingen, processen, resultaten.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Wonen
Erik Tjampens deskundige team Wonen
Annemie Charlier gedeputeerde voor Wonen
Erik Tjampens deskundige team Wonen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent