Skip to Content

Provincie vergoedt opnieuw landbouwers voor behoud en versterking uniek landschap Barbierbeekvallei

In 2022 sloot de Provincie Oost-Vlaanderen 13 bijkomende overeenkomsten af met zeven landbouwers voor de uitvoering van beheermaatregelen langs de Barbierbeek en andere geklasseerde waterlopen in het projectgebied. Deze beheermaatregelen kaderen binnen het landinrichtingsproject ‘Water-Land-Schap Barbierbeek Verbindt!’. Dit project loopt in de gemeenten Kruibeke, Beveren, Temse en Sint-Niklaas.

Na de tweede oproep brengt dit het totaal op 31 overeenkomsten met 12 landbouwers. Een mooi resultaat.

"Het project zet in op het behoud en de versterking van de unieke Barbierbeekvallei in functie van water, landbouw en landschap. Door het aangepast landbeheer zal de oever- en waterlopenstructuur, de waterkwaliteit, de biodiversiteit en de inefficiënte vorm van de productiepercelen verbeteren. Een win-win voor alle betrokkenen."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw, Platteland en  Integraal waterbeleid

Beheer op maat van de vallei en haar meanders

Op 27 januari 2021 keurde de provincieraad het subsidiereglement goed voor de uitvoering van specifieke beheermaatregelen binnen het project 'Water-Land-Schap Barbierbeek Verbindt!'. Met dit aanbod wil de Provincie de aanleg van bufferzones stimuleren langs de meanderende Barbierbeek en andere gerangschikte waterlopen die hierop afwateren.

Een overeenkomst wordt vrijwillig afgesloten en is gekoppeld aan passende vergoedingen, zoals een kronkelpremie voor extensief landbeheer ter hoogte van meanders, een burenpremie voor aaneengesloten bufferzones, etc. Met de landbouwer wordt een aangepast beheer op maat afgesproken.

Tweede reeks overeenkomsten

De eerste 18 overeenkomsten werden in 2021 afgesloten met zes landbouwers. In totaal wordt 41 000 EUR subsidie ingezet voor het uittesten van aangepast beheer voor drie jaar. Deze overeenkomsten lopen nog een of twee jaar verder.

Na een tweede oproep werden in 2022 bijkomend 13 overeenkomsten afgesloten met zeven landbouwers voor een beheerperiode van twee jaar. In totaal wordt 13 900 EUR aan subsidies toegekend voor deze nieuwe overeenkomsten.

Na het afsluiten van de nieuwe overeenkomsten wordt in totaal 55 000 EUR subsidie ingezet voor het beheer op maat over een lengte van 5,1 km langs gerangschikte waterlopen, waarvan 4,6 km langsheen de Barbierbeek. De Vlaamse Overheid voorziet een subsidie van maximaal 50% aan de Provincie in het kader van het Landinrichtingsproject Water-Land-Schap.

Wat zijn de voordelen van een beheerpakket voor landbouwers?

  • een faire vergoeding voor de inspanningen
  • flexibiliteit in de breedte van de beheerde bufferstrook en de duur van de overeenkomst
  • een meer efficiënte vorm van het productieperceel
  • het behoud van bestaande toeslagrechten
  • een extra burenpremie voor aaneensluitende percelen
  • een extra premie voor peilbuizen
  • eenvoudiger voldoen aan de regelgeving langs waterlopen

Beheervergoedingen

Afhankelijk van de locatie en het beheerpakket kent de Provincie een vergoeding toe van minimaal 1 340 EUR per ha per jaar tot maximaal 2 489 EUR per ha per jaar.

De beheervergoedingen worden aangeboden aan aangelanden, eigenaars of gebruikers met een landbouwnummer van percelen langsheen de meanderende Barbierbeek en van percelen die grenzen aan de waterlopen die hierop afwateren.

Voor 2022 kunnen geïnteresseerden niet langer een overeenkomst afsluiten. Er kan wel een aanvraag worden ingediend voor een overeenkomst met startdatum in 2023.

Deze beheermaatregelen kaderen in het landinrichtingsproject 'Water-Land-Schap Barbierbeek Verbindt!' waar ingezet wordt op het behoud en de versterking van de unieke Barbierbeekvallei in functie van water, landbouw en landschap.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw, Platteland en Integraal waterbeleid
dienst Integraal Waterbeleid en dienst Landbouw & Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw, Platteland en Integraal waterbeleid
dienst Integraal Waterbeleid en dienst Landbouw & Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent