Skip to Content

Provincie vergoedt landbouwers voor het behoud en versterken van het unieke landschap in de vallei van de Barbierbeek

Provincie Oost-Vlaanderen sloot 18 overeenkomsten af met zes landbouwers die percelen beheren langs 3,7 km waterlopen in het valleigebied van de Barbierbeek. In totaal wordt 41 000 EUR subsidie ingezet voor het uittesten van aangepast beheer voor drie jaar. Deze demomaatregelen zijn een actie binnen het landinrichtingsproject ‘Water-Land-Schap Barbierbeek Verbindt!’. Dit project loopt in de gemeenten Kruibeke, Beveren, Temse en Sint-Niklaas.

“Het project zet in op het behoud en versterken van de unieke Barbierbeekvallei in functie van water, landbouw en landschap. Door het aangepast landbeheer zal de oever- en waterlopenstructuur, de waterkwaliteit, de biodiversiteit en de inefficiënte vorm van de productiepercelen verbeteren. Een win-win voor alle betrokkenen.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland en Integraal Waterbeleid

Beheer op maat van de vallei en haar waterlopen

De provincieraad keurde op 27 januari 2021 het subsidiereglement goed voor het uitvoeren van specifieke beheermaatregelen binnen het project 'Water-Land-Schap Barbierbeek Verbindt!'. Met dit aanbod wil de Provincie de aanleg van bufferzones stimuleren langs de Barbierbeek en andere gerangschikte waterlopen, die hierop afwateren.

Het afsluiten van een overeenkomst gebeurt op vrijwillige basis, gekoppeld aan passende vergoedingen, zoals een kronkelpremie voor extensief landbeheer ter hoogte van meanders, een burenpremie voor aaneengesloten bufferzones, ... Met de landbouwer wordt een aangepast beheer op maat afgesproken.

Via peilbuizen gaat de Provincie, op een aantal locaties, de invloed van de maatregelen op de waterkwaliteit na.

Voordelen van een beheerpakket voor landbouwers

  • een faire vergoeding voor de inspanningen
  • flexibiliteit in de breedte van de beheerde bufferstrook en de duur van de overeenkomst
  • een meer efficiënte vorm van het productieperceel
  • eenvoudiger voldoen aan de regelgeving langs waterlopen
  • behoud van bestaande toeslagrechten
  • een extra burenpremie voor aaneensluitende percelen
  • een extra premie voor peilbuizen

Beheervergoedingen

Afhankelijk van de locatie en het beheerpakket kent de Provincie een vergoeding toe van minimaal 1 340 EUR per ha per jaar tot maximaal 2 489 EUR per ha per jaar.

De beheervergoedingen worden aangeboden aan aangelanden, eigenaars of gebruikers met een landbouwnummer van percelen langsheen de Barbierbeek en van percelen die grenzen aan de waterlopen die hierop afwateren.

Geïnteresseerden kunnen voor 2021 geen overeenkomst meer afsluiten. Er kan wel een aanvraag ingediend worden voor een overeenkomst met startdatum in 2022.

 

Deze beheermaatregelen kaderen in het landinrichtingsproject 'Water-Land-Schap Barbierbeek Verbindt!' waar ingezet wordt op het behoud en versterken van de unieke Barbierbeekvallei in functie van water, landbouw en landschap.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland en Integraal waterbeleid
Dienst Integraal Waterbeleid
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland en Integraal waterbeleid
Dienst Integraal Waterbeleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent