Provincie subsidieert erfgoedprojecten in Oost-Vlaanderen

Begin dit jaar lanceerde Provincie Oost-Vlaanderen nieuwe subsidiereglementen om erfgoedzorgers te steunen om voor het onroerend erfgoed op haar grondgebied te zorgen. Momenteel worden de eerste projecten met deze financiële ondersteuning van de Provincie gerealiseerd. 30 september is de deadline voor de tweede ronde van erfgoedprojecten. Aanvragen voor steun aan werkzaamheden aan klein historisch erfgoed zijn nog doorlopend welkom.

Erfgoedprojecten

Nog tot en met 30 september kunnen subsidies aangevraagd worden voor projecten die bijdragen tot de valorisatie van het onroerend erfgoed in de provincie. Er zijn twee rondes per jaar. Tijdens een eerste ronde kende de Provincie al 69 515 EUR toe aan 9 projecten, van publicaties over cultuurtoeristische informatieborden tot artistieke ingrepen in de openbare ruimte. Het onderwerp varieerde van oorlogsmonumenten, over religieus erfgoed, kastelen, het Lam Gods, tot funerair, landschappelijk en architecturaal erfgoed.

De 9 projecten

Stichting Geo Verbanck     

Publicatie “Geo Verbanck: zijn oorlogsmonumenten”        

5000 EUR

Protestants historisch museum Abraham Hans vzw

Cultuurtoeristische borden Geuzenhoek Horebeke

2675 EUR

Kanselarij Phoebus Foundation vzw

Publicatie i.k.v. Vossen - Expeditie Reynaert (Waasland)

30000 EUR

Stadsbestuur Deinze

Brochure Open Monumentendag Deinze en Nevele

2800 EUR

Universiteit Gent

Publicatie “Het Lam Gods. Kunst, Geschiedenis, Wetenschap en Religie”

5000 EUR

Erfpunt Waasland

Herdenken-Funerair Erfgoed Waasland- Deelproject Cenotaaf

8150 EUR

Benoit Vandeputte

Publicatie Adriaan Martens en Henry van de Velde - Geneeskunst aan de Leie (Astene – Deinze)

3000 EUR

Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen

Cultuurtoeristisch project “Vlaamse meesters” voorbereiding

10000 EUR

Vrienden van de Abdij vzw

Publicatie over het Spaans Kasteel te Gent van dwangbucht tot woonwijk

2890 EUR

 

Werkzaamheden aan klein historisch erfgoed

Ook binnen de subsidielijn ‘werkzaamheden aan klein historisch erfgoed’ zijn de eerste subsidies een feit: een grafmonument van de familie Goethals in Vurste, het herdenkingsmonument voor de Eerste en de Tweede Wereldoorlog in Gavere en het standbeeld van drukker Dirk Martens in het centrum van Aalst kunnen binnenkort vakkundig gerestaureerd worden dankzij de financiële steun van de Provincie. Nieuwe aanvragen zijn nog welkom en worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet.

Nog meer subsidies voor erfgoed

Naast deze twee subsidiereglementen zijn er nog de subsidie voor het inrichten van een onroerenderfgoeddepot (waar Erfpunt in het Waasland ondertussen op intekende), de subsidie voor erfgoedwerking (waar Monumentale Kerken Gent, orgelvereniging De Principaal, het intergemeentelijke samenwerkingsverband Erfpunt, Tolerant en Ruimschoots voor varend erfgoed op kunnen rekenen) en de molendraaipremie (30 molens).

Gedeputeerde voor erfgoed Jozef Dauwe: “Naast alle andere manieren die we hebben om mensen aan te moedigen en te ondersteunen om voor het onroerend erfgoed op ons grondgebied te zorgen, beseffen we dat een financiële stimulans soms de conditio sine qua non is. En ook daarvoor kan men dan bij de Provincie terecht. Er is niets mooiers dan dat we mensen kunnen helpen in hun engagement. De aantrekkelijkheid van onze provincie om er te wonen en te komen bezoeken, vaart er alleen maar wel bij.”

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Jo Rombouts dienst Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Jo Rombouts dienst Erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent