Skip to Content

Provincie start werken deeltraject Loskadestraat – Rooseveltlaan (Erpe-Mere) op fietssnelweg F414 Zottegem-Aalst

In Erpe-Mere zijn de werken gestart aan de fietssnelweg F414 (Zottegem-Aalst), voor het stuk tussen de Loskadestraat en de Rooseveltlaan (ca 1,4 km). Verwacht wordt dat dit stuk fietssnelweg klaar is in het najaar van 2020 (afhankelijk van de weersomstandigheden). Vanaf dan kunnen niet alleen scholieren en werknemers op een veilige, directe en comfortabele manier van Erpe naar Mere fietsen, maar is ook het voorstedelijk fietssnelwegtraject F414 naar Aalst een flink stuk uitgebreid.

Fietssnelweg F414

Deze nieuwe fietsweg maakt deel uit van de fietssnelweg F414 tussen het kleinstedelijk gebied Zottegem en het regionaalstedelijk gebied Aalst. Daartussen ligt een dicht netwerk van grote dorpen die daarmee ook ontsloten worden naar deze stedelijke gebieden. Dat maakt het aantrekkelijk om ook over fietsafstanden van 5, 10, 15 km en zelfs meer de verplaatsing voortaan met de (elektrische) fiets te doen.

Fietssnelwegtrajecten zijn op de meeste trajecten in Oost-Vlaanderen gebundeld met grote lijninfrastructuren zoals spoorlijnen en kanalen. In het voorstedelijk traject Erpe-Mere – Aalst was dit niet altijd mogelijk. Er wordt daarom gebruik gemaakt van een aantal buurtwegen om die fietsrelatie wel mogelijk te maken op een veilige, comfortabele en zo direct mogelijke manier.

Missing link

Het stuk fietssnelweg tussen Erpe en Mere is een relatief klein stuk (1,4 km), maar wel een belangrijk onderdeel van het voorstedelijk fietssnelwegtraject F414:

“Het zal een unieke, directe, veilige en comfortabele fietsverbinding zijn tussen beide deelgemeenten Erpe en Mere, en deze fietssnelweg-in-aanbouw kan echt mee het verschil maken in het duurzame voorstedelijk personenverkeer naar Aalst. Met de realisaties die de komende jaren nog volgen, ontstaat een zeer aangename, aaneengesloten, veilige fietsverbinding vanuit de regio Zuid-Oost-Vlaanderen naar Aalst.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Samenwerking en financiering

De fietssnelweg F414 komt tot stand i.s.m. de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare werken (MOW), Infrabel, AWV (E40), de gemeente Erpe-Mere, en op advies van het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos. De aannemer van de werken is Wawebo NV uit Sint-Gillis-Waas.

De totale kostprijs bedraagt ca 606 000 EUR, waarvan ca. 565 000 EUR voor elk de helft door de Provincie Oost-Vlaanderen en Vlaanderen (MOW) bekostigd, en ca. 41 000 EUR door de Vlaamse Milieumaatschappij.

“De provincies tekenden het netwerk van fietssnelwegen uit, dat bij ministerieel Besluit werd vastgelegd. De uitrol verloopt in een goede samenwerking met de provincie en de gemeenten. Als Vlaamse overheid bewaken we en sturen we vanuit het Departement Mobiliteit enerzijds de verkeerskundige kwaliteit mee aan, en anderzijds wordt er financieel tussengekomen (50 procent) in grondverwervingen, studiekosten en infrastructurele aanleg van de fietssnelweg. De volgende uitdaging is de fietssnelweg naar Aalst door te trekken, en daarna over Herzele naar Zottegem. Mee door het toenemend succes van e-bikes, zijn comfortabele en veilige fietsverbindingen de beste manier om files te ‘snel’ af te zijn.”

Michael Eeckhout, Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)

De voorbereiding en de realisatie gebeurt in nauw overleg met de gemeente Erpe-Mere. De gemeente staat onder meer in voor het ter beschikking stellen van de noodzakelijke gronden en het organiseren van het openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag. Ook worden de omwonenden geïnformeerd door de gemeente.

"Deze realisatie betekent veel voor onze gemeente: met deze tweede fase komt er een veilige fietsverbinding tussen Erpe en Mere. Wij rekenen tevens op de Provincie opdat de fietsverbinding van Erpe naar Aalst er snel komt."

Marleen Lambrecht, schepen bevoegd voor Mobiliteit gemeente Erpe-Mere

Duur, fasering en mogelijke hinder?

De werken starten vandaag en zullen ongeveer 100 werkdagen duren, en dus bij normale weersomstandigheden eind 2020 afgerond zijn. Er wordt gestart aan de Rooseveltlaan, waarna de zone achter de industriezone ‘Evenbroekveld’ volgt, en finaal de aansluiting op en de gedeeltelijke heraanleg van de Loskadestraat.  

De mogelijke hinder wordt beperkt voor de omwonenden. Vrachtverkeer van en naar de werf gebeurt  maximaal via de N46 en de bedrijvenzone. Tijdens de werken aan de Loskadestraat, die zo kort mogelijk gehouden worden, is er een omleiding. Tijdens de werken achter de bedrijvenzone en het stuk langs de E40 tussen het bufferbekken en de Loskadestraat, zal de toegankelijkheid vanuit de Loskadestraat tijdelijk onmogelijk zijn. Hierover werden de bewoners al ingelicht.  

Verdere plannen F414 Aalst-Dendermonde 

Er loopt een planproces voor het ontwerp van het vervolgtraject richting Aalst, Siesegemlaan (3,4 km) :

  • De passage door de in ontwikkeling zijnde bedrijvenzone Siezegemkouter (ca. 1 km) is in de eindfase van het ontwerp; in 2020 volgen de omgevingsvergunningsaanvraag, de laatste grondverwervingen, en de aanbestedingsfase, zodat dit stuk in 2021 kan worden uitgevoerd.
  • De resterende 2,4 km tussen Maleveld en Rooseveltlaan zit in de fase van onderzoek en voorontwerp.

Voor het traject vanaf Burst richting Zottegem is vooroverleg bezig.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Mark Cromheecke directeur, dienst Mobiliteit
Martin Dierickx industrieel ingenieur, dienst Mobiliteit
Sven Taeldeman beleidsmedewerker mobiliteit, dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Mark Cromheecke directeur, dienst Mobiliteit
Martin Dierickx industrieel ingenieur, dienst Mobiliteit
Sven Taeldeman beleidsmedewerker mobiliteit, dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent