Skip to Content

Provincie start verkoop Abdijschool

Met de beslissing van 28 februari 2018 beschikt de Oost-Vlaamse deputatie over het definitief mandaat van de provincieraad om de verkoop van de Abdijschool op te starten. Het terrein is 6 135 m2 groot en ligt tussen Oude Vest en Dijkstraat in Dendermonde. Volgens het gewestplan is de site bestemd als woongebied en als gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut.

De combinatie van de gewestplanbestemming met het gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplan (GRUP) ‘Oude Vest’ (2004) en het ontwerpkader van de stad Dendermonde (2016) biedt een unieke opportuniteit om een mix van stedelijke functies in het hartje van de stad te ontwikkelen. Met het oog daarop gaat de Provincie nu op zoek naar kandidaat-kopers via een algemene biedprocedure (een verkoop uit de hand bij opbod) onder leiding van de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid. De komende maanden zal de verkoop ruim bekend gemaakt worden via de daartoe geëigende kanalen. Daarna volgen een schriftelijke en een mondelinge biedronde om tegen de zomer van 2018 definitief te landen met de verkoop.

Gegadigden kunnen alvast het verkoopdossier opvragen via de afdeling Vastgoedtransacties, tel. 02 430 94 73 of 02 430 94 89 en e-mail: vastgoedtransacties.gent@fb.vlaanderen.be

Contacteer ons
Hilde Bruggeman gedeputeerde voor Patrimonium
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent