Skip to Content

Provincie start realisatie missing link ‘Warandelaan – Ertbrug’ in Wetteren op fietssnelwegen F2/F44 Gent – Wetteren – Aalst/Dendermonde

De werken aan de missing link ‘Warandelaan – Ertbrug’ (850m) in Wetteren op fietssnelwegen F2/F44 Gent – Wetteren – Aalst/Dendermonde, zijn gestart. Verwacht wordt dat dit stuk fietssnelweg klaar is in het voorjaar 2020 (afhankelijk van de weerssituatie in de winter). Vanaf dan kunnen scholieren en werknemers op een veilige, directe en comfortabele manier naar school of het werk fietsen in Gent, Wetteren, Aalst en Dendermonde.

Fietssnelweg F2 en F44

Het nieuw stuk fietssnelweg maakt deel uit van de fietssnelweg F2 tussen Gent en Aalst en de F44 Gent – Wetteren – Dendermonde, die samen ‘sporen’ van Gent tot Schellebelle, aan de vertakking van de spoorlijnen L50 en L53.

Deze fietssnelwegen verbinden het grootstedelijk gebied Gent met kleinstedelijke gebieden Wetteren en Dendermonde, en regionaalstedelijk gebied Aalst. Daartussen ligt een dicht netwerk van grote dorpen die daarmee ook ontsloten worden naar deze stedelijke gebieden. Dat maakt het aantrekkelijk om ook over fietsafstanden van 5, 10, 15 km en zelfs meer de verplaatsing voortaan met de (elektrische) fiets te doen.

Missing link

Het stuk fietssnelweg in Wetteren is een relatief klein stuk (850m), maar wel een belangrijk onderdeel. Het is een ontbrekend stuk, een ‘missing link’, tussen Wichelen en Wetteren. 

"Met dit stuk fietssnelweg in Wetteren krijgen de ‘F2’ en de ‘F44’ verder vorm en worden de dorpen ten oosten van Wetteren met Wetteren verbonden.  Het is een heel belangrijke bouwsteen in de gestage, maar zekere realisatie van de fietssnelweg tussen Gent en Wetteren en Dendermonde, en tussen Gent en Aalst."

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Uitdagingen

Het deeltraject kent uitdagingen op vlak van stabiliteit, landschap en waterhuishouding. Het is ook een deelproject dat tijdelijk stil lag door het treinongeval in 2013.

Uiteindelijk werd een stuk fietssnelweg ontworpen:

  • Tegen de noordelijke spoorberm, waardoor er enerzijds in dit waterrijk gebied voor voldoende stabiliteit kon worden gezorgd voor de spoorberm en de fietssnelweg, en anderzijds het landschappelijk waardevol gebied zo veel mogelijk gespaard kon worden. Door te werken met schanskorven kan deze constructie ook opnieuw begroeien.
  • 3m brede asfalt fietssnelweg.
  • Vlotte aansluiting op de fietstunnel t.h.v. de Warandelaan en veilige aansluiting op Ertbrug (kant Schellebelle).

Samenwerking en financiering

Om dit te realiseren, is een goede samenwerking onontbeerlijk. De fietssnelweg F2/F44 in Wetteren komt tot stand i.s.m. Infrabel, het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare werken (MOW), de gemeente Wetteren, en op advies van de Vlaamse agentschappen Onroerend Erfgoed en Natuur en Bos. De aannemer van de werken is De Mol NV uit Lochristi.

De totale kostprijs bedraagt ca 400 000 EUR. De Provincie Oost-Vlaanderen en Vlaanderen (MOW) dragen elk de helft van de kosten.

De voorbereiding en de realisatie gebeurt in nauw overleg met de gemeente Wetteren. De gemeente staat onder meer in voor het ter beschikking stellen van de noodzakelijke gronden en het organiseren van het openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag. Ook worden de omwonenden geïnformeerd door de gemeente.

"Wetteren heeft de voorbije jaren reeds flink ingezet op het belang van een moderne en veilige fietscultuur in de gemeente. De huidige beleidsploeg zal zich zichtbaar en enthousiast inschakelen in die stroom en bijna letterlijk die ingeslagen rijrichting versterken en verveelvoudigen. Dat zijn we aan de steeds groeiende fietsersgroep verplicht. De aanleg van dit nieuw stuk fietssnelweg is een moment om dit te verduidelijken."

Piet Van Heddeghem, schepen bevoegd voor Mobiliteit gemeente Wetteren

Hinder?

De mogelijke hinder is beperkt voor de omwonenden. Wel zullen er regelmatig vrachtwagens voorbijrijden in de Warandelaan en Ertbrug. Er zijn geen omleidingen, maar het blijft van belang dat passanten op de Warandelaan en de fietstunnel alert zijn voor aan- en afrijden van vrachtwagens.

Verdere plannen 

F44 Gent – Wetteren – Dendermonde – Buggenhout

Meer dan de helft van het traject Gent (vanaf F400 t.h.v. Louisa Dhavébrug in opbouw) – Dendermonde – Buggenhout (provinciegrens) bestaat uit parallelle wegenis, waarvan grote delen ook verder fietsvriendelijk kunnen geoptimaliseerd worden.

Met dit project in Wetteren zijn er momenteel twee deelprojecten in aanbouw:

  • Warandelaan – Ertbrug (Wetteren)
  • Spoortunnel Hofstraat in Oudegem (Dendermonde)

Binnenkort komt daar nog het project fietsbrug Dender (Dendermonde, Oudegem) bij.

Twee deeltrajecten zitten in een finale ontwerpfase:

  • Hofstraat – Bosstraat (Dendermonde, richting Schoonaarde)
  • Melle-station – Kwatrecht-station (Melle, Wetteren)

Tot slot zijn er nog diverse delen in Wichelen en in de relatie Gent-Melle die moeten ontworpen worden.

Voor het overige stuk F2 Schellebelle – Aalst moet het ontwerp nog gestart worden.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit
dienst Mobiliteit Mark Cromheecke, directeur
Matias Vandenbossche industrieel ingenieur
Sven Taeldeman beleidsmedewerker mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit
dienst Mobiliteit Mark Cromheecke, directeur
Matias Vandenbossche industrieel ingenieur
Sven Taeldeman beleidsmedewerker mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent