Skip to Content

Provincie realiseert missing link ‘Warandelaan – Ertbrug’ in Wetteren op fietssnelwegen F2/F44 Gent – Wetteren – Aalst/Dendermonde

De werken aan de missing link ‘Warandelaan – Ertbrug’ (850m) in Wetteren op fietssnelwegen F2/F44 Gent – Wetteren – Aalst/Dendermonde, zijn beëindigd. 

Fietssnelweg F2 en F44

Het nieuw stuk fietssnelweg maakt deel uit van de fietssnelweg F2 tussen Gent en Aalst en de F44 Gent – Wetteren – Dendermonde, die samen ‘sporen’ van Gent tot Schellebelle, aan de vertakking van de spoorlijnen L50 en L53.

Deze fietssnelwegen verbinden het grootstedelijk gebied Gent met kleinstedelijke gebieden Wetteren en Dendermonde, en regionaalstedelijk gebied Aalst. Daartussen ligt een dicht netwerk van grote dorpen die daarmee ook ontsloten worden naar deze stedelijke gebieden. Dat maakt het aantrekkelijk om ook over fietsafstanden van 5, 10, 15 km en zelfs meer de verplaatsing voortaan met de (elektrische) fiets te doen.

Missing link

Het stuk fietssnelweg in Wetteren is een relatief klein stuk (850m), maar wel een belangrijk onderdeel. Het is een ontbrekend stuk, een ‘missing link’, tussen Wichelen en Wetteren.

"Met dit stuk fietssnelweg in Wetteren krijgen de ‘F2’ en de ‘F44’ verder vorm en worden de dorpen ten oosten van Wetteren met Wetteren verbonden.  Het is een heel belangrijke bouwsteen in de gestage, maar zekere realisatie van de fietssnelweg tussen Gent en Wetteren en Dendermonde, en tussen Gent en Aalst."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Uitdagingen

Het deeltraject kende uitdagingen op vlak van stabiliteit, landschap en waterhuishouding. Het is ook een deelproject dat tijdelijk stil lag door het treinongeval in 2013.

Uiteindelijk werd een stuk fietssnelweg gerealiseerd:

  • Tegen de noordelijke spoorberm, waardoor er enerzijds in dit waterrijk gebied voor voldoende stabiliteit kon worden gezorgd voor de spoorberm en de fietssnelweg, en anderzijds het landschappelijk waardevol gebied zo veel mogelijk gespaard kon worden. Door te werken met schanskorven kan deze constructie ook opnieuw begroeien.
  • 3m brede asfalt fietssnelweg.
  • Vlotte aansluiting op de fietstunnel t.h.v. de Warandelaan en veilige aansluiting op Ertbrug (kant Schellebelle).

Samenwerking en financiering

Om dit te realiseren, was een goede samenwerking onontbeerlijk. De fietssnelweg F2/F44 in Wetteren kwam tot stand i.s.m. Infrabel, het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare werken (MOW), de gemeente Wetteren, en op advies van de Vlaamse agentschappen Onroerend Erfgoed en Natuur en Bos. De aannemer van de werken is De Mol NV uit Lochristi.

De totale kostprijs bedroeg ca 400 000 EUR. De Provincie Oost-Vlaanderen en Vlaanderen (MOW) droegen elk de helft van de kosten.

De voorbereiding en de realisatie gebeurde in nauw overleg met de gemeente Wetteren. De gemeente stond onder meer in voor het ter beschikking stellen van de noodzakelijke gronden en het organiseren van het openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag. Ook werden de omwonenden geïnformeerd door de gemeente.

"Dit project is voor onze gemeente een zegen en ik merk dat al heel veel mensen zich verplaatsen via deze schitterende fietsverbinding. Vorige week zag ik hoe talrijke leerlingen van onze Wetterse scholen hun weg al vonden langs dit wondermooi fietspad. Zij genoten van de zon maar ook van de glooiende weg aan de rand van de Wetterse stuifduinen. Maar er is meer: de korte, snelle én veilige verbinding tussen Schellebelle en Wetteren is nu een feit en toont aan dat onze inspanningen voor dit stuk fietssnelweg enorm zullen gewaardeerd worden. Dit is een echte en positieve voltreffer voor de gemeente Wetteren maar ook voor buurgemeente Wichelen."

Alain Pardaen, burgemeester gemeente Wetteren

Infrabel stelde voor dit project de gronden ter beschikking en werkte constructief mee in het vinden van oplossingen die groene mobiliteit en de combinatie trein en fiets faciliteren.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit Mark Cromheecke, directeur
Mieke Dries industrieel ingenieur
Sven Taeldeman beleidsmedewerker mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit Mark Cromheecke, directeur
Mieke Dries industrieel ingenieur
Sven Taeldeman beleidsmedewerker mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent