Provincie reageert op de wateroverlast aan de monding van de Bosbeek en de Molenbeek in Wichelen - weekend 14-15 januari 2017​

Vrijdag 20 januari 2017 — De wateroverlast die zich voordeed aan de monding van de Bosbeek en de Molenbeek in Wichelen in het weekend van 14-15 januari, was te wijten aan de extreem hoge waterpeilen in de Schelde, veroorzaakt door het buitengewoon hoge springtij. Als de Schelde langdurig een extreem hoog peil heeft, kunnen de erin uitmondende onbevaarbare waterlopen niet lozen zonder de hulp van pompen. Als er dan ook nog veel neerslag valt, kan wateroverlast optreden.


Problemen op de Molenbeek zijn zeer beperkt
De problemen aan de monding van de Molenbeek in Wichelen zijn zeer beperkt. Dit waterlooptracé werd pas recent aan de Provincie Oost-Vlaanderen overgedragen door het Vlaamse gewest. Op deze plaats investeren in een (duur) pompgemaal zou onverantwoord zijn. Ook het Vlaamse gewest deelde trouwens dit standpunt, want nooit werden stappen gezet om infrastructuurwerken uit te voeren op die plaats.
Samen met het gemeentebestuur van Wichelen zal worden bekeken welke maatregelen mogelijk zijn om toekomstig leed te beperken.

Ontwerp voor pompen op de Bosbeek ligt al geruime tijd klaar
De wateroverlast op de Bosbeek is ernstiger. Daar staan op enkele tientallen meter van de monding heel wat woningen die bij lozingsproblemen in de Schelde, getroffen worden.

Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor integraat waterbeleid: "In tegenstelling tot wat de burgemeester beweert, heeft de Provincie hier wel degelijk haar verantwoordelijkheid genomen. Al in 2003 kreeg het studiebureau SWBO uit Dendermonde de opdracht een pompgemaal te ontwerpen. Op dat moment waren ook de plannen voor de Sigmawerken aan de Scheldedijk bij de nv Waterwegen en Zeekanaal in opmaak. Samenwerken met de diensten van de Zeeschelde en het afstemmen van beide ontwerpen is een absolute noodzaak, omdat de uitstroomkoker waarin het gemaal uitmondt door de nv Waterwegen en Zeekanalen wordt aangelegd. Bovendien zou het onverantwoord zijn om een dure nieuwe constructie (de raming bedraagt ca. 1,25 miljoen EUR) te bouwen in de Scheldedijk, als men vooraf weet dat kort na de bouw die constructie weer moet worden afgebroken of verplaatst omdat de dijk zal worden verhoogd en verbreed."


De plannen voor het nieuwe gemaal zijn dus al geruime tijd klaar. De Provincie Oost-Vlaanderen dringt sinds 2004 elk jaar aan op de uitvoering van het project. Sindsdien werden de plannen van nv Wegen en Zeekanalen en de fasering van de dijkwerken al drie maal gewijzigd. In 2009 liet de toenmalig bevoegde minister weten dat het pompgemaal in de dijkwerken werd opgenomen en dat de aanbesteding nog dat jaar zou plaats vinden. Door het optreden van stabiliteitsproblemen aan de rechteroever van de Schelde werd de aanbesteding uitgesteld. Bijkomende studies waren nodig en het ontwerp moest worden aangepast.

Zowat elk jaar wordt beloofd dat de dijkwerken op het programma staan, maar tot vandaag werd niet aanbesteed. Van zodra nv Wegen en Zeekanalen het licht op groen zet, kan het provinciebestuur dit noodzakelijke pompgemaal bouwen; de gronden zijn verworven, de vereiste kredieten zijn voorhanden en het ontwerp ligt klaar.

Peter Hertog gedeputeerde bevoegd voor integraal waterbeleid at Provincie Oost-Vlaanderen
Luc De Winne diensthoofd at Provincie Oost-Vlaanderen