Skip to Content

Provincie plant nieuwe bosrand langs de provinciale Hospicebossen

Op vrijdag 26 november 2021 plantten medewerkers van de Provincie Oost-Vlaanderen een nieuwe bosrand aan provinciaal bosgebied Hospicebossen in Nazareth. Op een voormalige akker van 1,3 hectare zijn 500 inheemse struiken aangeplant. Een brede bosrand met bloeiende en besdragende struiken zorgt in de toekomst voor meer biodiversiteit. De bosrand zorgt ook voor extra koolstofopslag langs de drukke autosnelweg E17.

"Met 5,5% bosoppervlakte is Oost-Vlaanderen een bosarme regio. Elk stuk bos dat we tijdens dit en de komende plantseizoenen aanplanten  is een concrete stap om dat percentage op te krikken. Dat is broodnodig om onze provincie te wapenen tegen de klimaatverandering. Elke hectare telt! "

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Natuur en Klimaat

Een bosrand stimuleert de biodiversiteit

Bosranden zijn waardevolle leefgebieden met een eigen microklimaat. Een bosrand vormt een geleidelijke overgang tussen hoogstammig bos en het omliggende landschap. Het is een structuurrijke ruimte waar veel dier- en plantensoorten leven. Door de dichte begroeiing met besdragende of stekelige struiken, biedt een gevarieerde bosrand zowel voedsel als bescherming. De Provincie plant in deze bosrand vooral hazelaar, meidoorn en lijsterbes aan. Er wordt ook ruimte gelaten voor spontane ontwikkeling tussen de aangeplante struiken. Dat betekent dat de grote bomen uit het aanpalende bos zich op natuurlijke wijze kunnen voortplanten via het verspreiden en kiemen van hun zaden.

Hospicebossen: belangrijk bos in deze regio

In deze zandleemstreek tussen Bovenschelde en Leie, zijn er weinig bossen. De Hospicebossen vormen samen met het Lozerbos in Kruisem en de Wortegemse Bossen de belangrijkste boscomplexen in de regio. De Hospicebossen werden ooit aangeplant met uitheemse snelgroeiende boomsoorten. Die zorgden voor snelle economische houtopbrengst. Maar deze boomsoorten zijn geen goede voedingsbodem voor een rijk planten- en dierenleven. Provincie Oost-Vlaanderen werkt aan omvorming van dergelijke homogene bossen. Het natuurbeheerplan geeft nu voorrang aan inheemse bomen, struiken en kruiden. Op die manier krijgen meer soorten overlevingskansen. Een heterogeen bos is ook beter bestand tegen ziekten en plagen en draagt bij aan de klimaatrobuustheid van de regio.

Meer bos in Oost-Vlaanderen

Niet alleen in Nazareth, ook in het provinciaal domein Het Kloosterbos in Wachtebeke wordt binnenkort bijkomend bos aangeplant.

De Provincie Oost-Vlaanderen beheert op haar grondgebied een vijftiental bossen, groot en klein, in totaal goed voor zo’n 829 hectare. De gekendste natuurgebieden zijn het Leen in Eeklo, het Kloosterbos in Wachtebeke, het Gentbos in Merelbeke en de Hospicebossen in Nazareth.

De Provincie werkt ook samen met andere partners aan meer bos en meer natuur in onze provincie. We doen dat zowel in stedelijk als landelijk gebied. Via het bosloket ondersteunt de Provincie lokale besturen die meer bos op hun grondgebied willen aanplanten. Voor terreinbeherende natuurverenigingen voorziet het provinciebestuur financiële ondersteuning bij het aankopen van waardevolle percelen. Het provinciebestuur engageert zich in strategische landschapsprojecten die de opwaardering van de open ruimte, de natuur en boskernen, het landschap en de leefbaarheid van een bepaalde periode nastreven. Voorbeelden zijn o.a. Rodeland en Parkbos in het Gentse of Moervaartvallei in het Waasland.​​​​​

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur en Klimaat
Thijs Haustraete deskundige natuur
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur en Klimaat
Thijs Haustraete deskundige natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent