Provincie Oost-Vlaanderen zet haar schouders onder drie Vlaamse Parken

De Provincie Oost-Vlaanderen krijgt maar liefst drie Vlaamse Parken op haar grondgebied: Landschapspark Vlaamse Ardennen, Nationaal Park Scheldevallei en Landschapspark Zwinstreek. Het zijn prachtige gebieden met een uitgesproken streekidentiteit, gekleurd door een rijke geschiedenis en met veel biodiversiteit. De Provincie engageert zich samen met verschillende lokale actoren om de streekidentiteit, de natuurwaarde en de landbouw- en landschapskwaliteit van die gebieden te versterken.

Vlaamse Parken

Vandaag kregen vier Nationale Parken en vijf Landschapsparken die felbegeerde erkenning. Een expertenjury selecteerde de laureaten op basis van de kwaliteit en de ambitie van hun project. Aan die erkenning hangt een structurele financiering vast die de duurzame, kwaliteitsvolle ontwikkeling van die gebieden door de lokale gebiedscoalities faciliteert.

In de landschapsparken ligt de focus op de versterking van de streekidentiteit, de landbouw- en landschapskwaliteit, en de multifunctionaliteit in de open ruimte. In nationale parken ligt de focus meer op de versterking van de natuurkwaliteit.

"De maatschappelijke return van de erkenning van de Parken kan niet onderschat worden: economisch rendement, tewerkstelling, klimaatadaptieve maatregelen, versterking van de biodiversiteit, rendabele verdienmodellen voor de landbouw, toeristische meerwaarde … De Provincie Oost-Vlaanderen is uitermate opgetogen dat de drie kandidaat-parken op haar grondgebied de felbegeerde erkenning binnenhalen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat, Milieu en Natuur

 Landschapspark Vlaamse Ardennen

Het Landschapspark Vlaamse Ardennen wordt gekenmerkt door een lieflijk glooiend landschap. Met prachtige vergezichten vanop de open kouters en een kleinschalig landschap op de heuvelflanken gekenmerkt door weilanden omzoomd door houtkanten, meanderende bronbeken en bossen met prachtige voorjaarsflora.

Kleine dorpjes met authentieke dorpscafés, windmolens, watermolens, kerken en kapelletjes geven het landschap extra kleur. In dit gebied slaan de Provincie Oost-Vlaanderen, het Regionaal landschap Vlaamse Ardennen, Intercommunale SOLVA, Toerisme Oost-Vlaanderen, de lokale besturen en heel wat lokale partners de handen in elkaar. Ze versterken de kwaliteit van het landschap en pakken uitdagingen aan zoals de lage rioleringsgraad en de samenhang tussen natuur en landbouw. In het landschapspark Vlaamse Ardennen wordt ingezet op het herstel van het bronnenlandschap, de verweving tussen natuur en landbouw en levendige dorpen. De Vlaamse Ardennen is nu al Vlaanderens mooiste landschap en het wordt nog beter!

Nationaal Park Scheldevallei

In het Nationaal Park Scheldevallei wordt ingezet op de unieke getijdennatuur. De Schelde stroomt hier samen met de Rupel, de Durme en de Dender tot een uitgestrekt netwerk van rivieren waar land en water vervlochten zijn door tal van slikken, schorren, meanders, beken, meersen en wielen. Hier coördineert het Regionaal Landschap Schelde-Durme, met de steun van heel wat partners, waaronder de Provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen, een sterk samenwerkingsverband dat inzet op de natuurkwaliteit van het gebied. Maar ook op de erfgoedwaarden, de toeristische potenties en andere thema’s.

Landschapspark Zwinstreek

Het landschapspark Zwinstreek wordt getrokken vanuit de Provincie West-Vlaanderen, maar ook de Provincie Oost-Vlaanderen en de Provincie Zeeland zitten mee in het project. In dit unieke gebied wordt de dynamiek tussen land en zee, en tussen zoet en zout in de kijker gezet. Hier zal de Provincie Oost-Vlaanderen inzetten op de opwaardering van het krekengebied en de ontwikkeling van de Boerenkreek als toegangspoort tot het landschapspark.

Stevige steun van de Provincie

In elk van de erkende parken op haar grondgebied zal de Provincie Oost-Vlaanderen haar bovenlokale taak ter harte nemen en haar diensten inzetten om de streekontwikkeling te ondersteunen. Natuur, landbouw, erfgoed, waterbeleid, milieuonderzoek, recreatie, … allemaal sectoren waarin de Provincie een belangrijke bijdrage kan leveren in nauwe samenwerking met de andere actoren die de gebieden een warm hart toedragen. 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat, Milieu en Natuur
Evelyne Fiers dienst Klimaat, Milieu en Natuur, Provincie Oost-Vlaanderen
Tom Wezenbeek Regionaal Landschap Schelde-Durme
Tom Vermeersch Provincie West-Vlaanderen
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat, Milieu en Natuur
Evelyne Fiers dienst Klimaat, Milieu en Natuur, Provincie Oost-Vlaanderen
Tom Wezenbeek Regionaal Landschap Schelde-Durme
Tom Vermeersch Provincie West-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent