Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen versterkt waardevolle natuur door financiële steun aan natuurverenigingen

Vanaf 1 januari 2020 kunnen erkende Oost-Vlaamse natuurverenigingen een beroep doen op financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen bij de aankoop van waardevolle natuurgronden.

Hiervoor voorziet de Provincie jaarlijks een bedrag van 300 000 EUR. De provincieraad keurde in zitting van 18 december 2019 het nieuwe subsidiereglement goed.

De Provincie wil hiermee waardevolle ecologische gebieden beter beschermen en het verlies aan biodiversiteit een halt toeroepen en herstellen.

"Met dit subsidiereglement willen we erkende natuurverenigingen financieel ondersteunen in hun natuurbeschermend engagement. Zij geven mee uitvoering aan het provinciaal natuurbeleid. In het reglement zijn voldoende garanties ingebouwd voor een blijvende bescherming van natuurgebieden."

Riet Gillis, gedeputeerde voor Natuur en Milieu

Partners in efficiënt natuurbeheer

Wie een beroep wil doen op de financiële steun van de Provincie, moet voldoen aan de voorwaarden van het reglement.

Twee Oost-Vlaamse natuurverenigingen voldoen hieraan:

  • Natuurpunt vzw, actief in de volledige provincie
  • vzw Durme, actief in het Waasland

Deze verenigingen bouwen belangrijke natuurkernen uit en schenken ruim aandacht aan educatie en recreatie. Zo worden de natuurgebieden toegankelijk gemaakt voor elke burger. 

"De ondersteuning maakt een groot verschil voor de natuur en de bescherming van de biodiversiteit in de provincie Oost-Vlaanderen. Zo kunnen de vrijwilligers van Natuurpunt zich focussen op meer en betere natuur."  

Bart Vangansbeke, ondervoorzitter van Natuurpunt vzw 

Financiële ondersteuning bij aankoop van gronden

Voor de uitbouw van natuurkernen is het aankopen van gronden belangrijk. Er is op lange termijn meer garantie op degelijk natuurbeheer, -herstel of -ontwikkeling als het gebied eigendom is van natuurverenigingen of van de overheid. Zij beschikken over de biologische vakkennis en ervaring, maken natuurbeheerplannen op en waken over de correcte uitvoering ervan.

“De stijgende grondprijzen maken het voor vzw Durme als Oost-Vlaamse natuurvereniging steeds moeilijker om nieuwe natuurgebieden aan te kopen. De financiële steun die de Provincie Oost-Vlaanderen nu biedt, zal ons toelaten de volgende jaren meer nieuwe natuur te creëren rond de Durme, Moervaart en Schelde.” 

Geert De Smet, voorzitter vzw Durme

De ruimte is schaars en ook de druk op landbouwgronden wordt steeds groter. Het reglement houdt rekening met de situatie van landbouwers door aankopen in herbevestigd agrarisch gebied uit te sluiten, tenzij het percelen met actueel hoge natuurwaarden betreft.

Meer info op de webpagina voor subsidies voor de aankoop van natuurgebieden.

Goed nieuws: gedeeltelijk herstel van de biodiversiteit is mogelijk!

Door de klimaatverandering zijn biotopen en soorten ernstig bedreigd. Vooral de droogte is nefast. Als we niet ingrijpen, riskeren vele planten- en diersoorten te verdwijnen. Anderzijds zien we soorten als de otter en de bever in Vlaanderen schuchter terugkeren. Dat zij weer een kans maken, is o.a. te danken aan de zorg voor biotopen en geduldig maar efficiënt natuurbeheer.

Met haar natuurbeleid wil de Provincie het ecologisch herstel bevorderen. Idealiter zijn natuurgebieden voldoende omvangrijk, met elkaar verbonden en ingebed in een kwalitatief omgevend (landbouw)landschap. Maar ook in de stad en in bewoonde kernen is vergroening belangrijk, o.a. voor het verkoelend effect bij hitte en de gunstige invloed op ons welzijn.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur en Milieu, Klimaat en Energie
Eddy Poelman directeur Leefmilieu
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur en Milieu, Klimaat en Energie
Eddy Poelman directeur Leefmilieu
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent