Provincie Oost-Vlaanderen verleent 372 395 EUR subsidies aan projecten van Oost-Vlamingen in landen in ontwikkeling

De Provincie Oost-Vlaanderen wil het draagvlak voor mondiale solidariteit vergroten en bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Daarom verleent de Provincie ook dit jaar subsidies aan 64 Oost-Vlaamse organisaties met een project in een land in ontwikkeling.  

"De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt burgerinitiatieven, lokale besturen en intergemeentelijke samenwerkingen die mondiale projecten realiseren met een partner in het globale Zuiden. In Oost-Vlaanderen worden activiteiten opgezet om het draagvlak voor mondiale solidariteit te verruimen. Hierdoor krijgen Oost-Vlamingen een duidelijker beeld van internationale samenwerking en bouwen ze mee aan een meer rechtvaardige wereld.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Mondiale solidariteit.

De projecten situeren zich in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en zetten in op verschillende domeinen; gezondheid, onderwijs, water, duurzame landbouw, voedselzekerheid, democratische inspraak, waardig werk, gelijkwaardigheid en klimaat. Het gaat over kleinschalige initiatieven, gedragen door de organisatie in het partnerland en ondersteund door Oost-Vlamingen. Toch is de impact ervan niet te onderschatten.

Idiofa Lobi: Kwilu Agroforesterie in Idiofa, DR Congo

Dit getuigt ook Jurgen Heytens van de vzw Idiofa Lobi die samen met de NGO Faja Lobi inzet op agrobosbouw in DR Congo:

“Onze samenwerkingspartner, de NGO Faja Lobi, doet aan herbebossing in een zone van 100 kilometer rondom het tropisch regenwoud in Congo. Er werden reeds 5000 hectare bos aangeplant. Agrobosbouw is een belangrijke sleutel voor het welslagen hiervan. Daarom zetten we in op intercrop agrobosbouw met maniok, maïs en gierst. Waar we bomen planten, worden vrouwengroepen opgericht die elk 1 hectare grond in gebruik nemen en 3 seizoenen aan landbouw doen terwijl de bomen opgroeien. Reeds 450 vrouwen konden zo hun opbrengsten vervijfvoudigen. Bijgevolg verkrijgen ze meer economische autonomie en worden er minder bossen omgehakt voor landbouwactiviteiten.

Jurgen Heytens, vzw Idiofa Lobi

Een korte omschrijving van ieder project vind je terug in de bijlage of op deze overzichtskaart.  

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale solidariteit
Nele Van haver deskundige mondiaal beleid
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale solidariteit
Nele Van haver deskundige mondiaal beleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent