Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen verleent 145 000 EUR subsidies aan lokale besturen voor onderhoud fietssnelwegen

In 2022 kunnen 28 Oost-Vlaamse lokale besturen rekenen op een subsidie van in totaal 145 000 EUR van de Provincie Oost-Vlaanderen voor het onderhoud van de fietssnelwegen die op hun grondgebied liggen. Onderhoud is cruciaal om de fietssnelwegen veilig en comfortabel te houden. Met deze subsidie wordt in totaal 182 km fietssnelwegen bijkomend onderhouden, een stijging van 15% ten opzichte van 2021.

De aanleg van goede fietsinfrastructuur is een belangrijke voorwaarde om meer mensen op de fiets te krijgen. Maar het is minstens even belangrijk om de bestaande infrastructuur goed te onderhouden. Zo blijven de fietssnelwegen comfortabel, veilig en aantrekkelijk en blijven mensen ook op langere termijn voor de fiets kiezen.

Het staat vast dat het netwerk van fietssnelwegen een belangrijke plaats inneemt in het aanbod van goede fietsinfrastructuur. De fietssnelwegen verbinden de Oost-Vlaamse woonkernen, dorpen, steden en economische knooppunten en vormen één van de sleutels naar een meer duurzame bovenlokale mobiliteit. De Provincie staat in voor de ontwikkeling en de aanleg van het netwerk van fietssnelwegen. Het onderhoud nadien is echter, conform de Vlaamse regelgeving, een taak van de gemeenten.

“In het kader van een duurzaam mobiliteitsbeleid wil de Provincie de gemeenten ondersteunen in het onderhoud van de fietssnelwegen. Een regelmatig onderhoud draagt in belangrijke mate bij tot de veiligheid en het comfort van de fietsers en verhoogt bovendien de belevingswaarde aanzienlijk."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Met een toelage van 800 EUR per kilometer vrijliggende fietssnelweg wil de Provincie de Oost-Vlaamse lokale besturen stimuleren om blijvend werk te maken van een kwalitatief onderhoud van de fietssnelwegen. Daarnaast organiseert de Provincie ook regelmatig info- en netwerkmomenten voor de gemeentelijke medewerkers en andere betrokkenen rond het onderhoud van de fietssnelwegen. Dat bevordert kennisdeling en uitwisseling.

Het regulier onderhoud van gemeenten dat in aanmerking komt voor provinciale subsidies omvat de volgende werkzaamheden:

  • Maaien: minstens twee keer per jaar, een meter aan weerszijden van de fietsweg zodat de volle breedte van de fietsweg vrij blijft.
  • Vegen: de fietsweg zo vaak als nodig vegen zodat fietsers geen hinder ondervinden van bladval en andere vervuiling van het wegdek.
  • Snoeien: van bomen en houtkanten zodat de fietsweg zelf vrij blijft.
  • Ruimen: van grachten en waterlopen naast de fietssnelweg in het beheer van de gemeente zodat wateroverlast op de fietssnelweg wordt vermeden.
  • Winterdienst: het sneeuw- en ijsvrij maken van de fietsweg door ruimen of strooien.

Investering in de toekomst

In Oost-Vlaanderen zijn meer dan de helft van de routes gerealiseerd. De Provincie Oost-Vlaanderen investeert tijd en mensen in de aanleg van de ontbrekende stukken fietssnelweg. De financiering komt via Vlaanderen en de Provincies. Ook de lokale besturen zitten van bij de start van een project mee aan tafel. Zij werken ook vaak lokale fietsroutes uit die aansluiten op de fietssnelwegen. Zo weet iedereen de snelste route naar de fietssnelweg te vinden. Ook hiervoor kunnen ze rekenen op subsidies van de Provincie.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent