Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen start samen met Stad Oudenaarde het project 'Bedrijvigheid Oudenaarde' op

Binnen het stedelijk gebied van Stad Oudenaarde is er bijna geen ruimte meer voor (regionale) bedrijven, maar het is ook de ambitie van Stad Oudenaarde om haar rol als bovenlokale tewerkstellingspool te blijven spelen. Daarom is het belangrijk om het huidige aantal arbeidsplaatsen minstens te kunnen behouden en zo mogelijk te vergroten. Om dat waar te maken, moeten (regionale) bedrijven een plaats kunnen blijven vinden binnen het stedelijk gebied.

Het project wil in de eerste plaats nagaan hoe op de bestaande (regionale) bedrijventerreinen binnen het kleinstedelijk gebied Oudenaarde meer kan gedaan worden op dezelfde ruimte. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een onderzoek naar het terug op de markt brengen van niet-gebruikte gronden, een visie op het vermijden van zonevreemde handelsactiviteiten en een kader voor het toestaan van hogere bebouwing, kleinere eenheden of een multifunctionelere invulling. Het project wil ook kansen om bestaande (regionale) bedrijventerreinen klimaatgezonder te maken aangrijpen.

“We betrekken de bedrijven en de bevolking bij de uitwerking van het project. We nemen geen beslissingen zonder eerst te weten wat er lokaal leeft.”

Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Ruimtelijke Planning

Verder zijn er regionale bedrijfsactiviteiten die vandaag geen volledige rechtszekerheid hebben. Het project wil ook hiervoor een oplossing bieden. Het gaat hierbij vooral over het bedrijventerrein ‘Coupure’.

“Het is belangrijk dat er eindelijk rechtszekerheid komt voor de bedrijven op het bedrijventerrein Coupure. Daar gaan we de komende tijd aan werken en een oplossing voor zoeken samen met alle betrokken partijen.”

burgemeester Stad Oudenaarde Marnic De Meulemeester

Het project ‘Bedrijvigheid Oudenaarde’ loopt parallel met het project ‘Oudenaarde Linkeroever’. Ook in het project ‘Oudenaarde Linkeroever’ wordt onderzocht waar en onder welke voorwaarden economische activiteiten een plaats kunnen blijven krijgen binnen het projectgebied.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke Planning
Bart Verbeke Projectcoördinator Bedrijvigheid Oudenaarde, dienst Ruimtelijke Planning Provincie Oost-Vlaanderen
Marnic De Meulemeester burgemeester Stad Oudenaarde
Annemie Charlier gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke Planning
Bart Verbeke Projectcoördinator Bedrijvigheid Oudenaarde, dienst Ruimtelijke Planning Provincie Oost-Vlaanderen
Marnic De Meulemeester burgemeester Stad Oudenaarde
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent