Provincie Oost-Vlaanderen realiseert 10 procent uitbreiding bos- en natuurgebieden

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft haar ambitie om de provinciale natuur- en bosgebieden deze leglisatuur met minstens tien procent uit te breiden vroegtijdig waargemaakt. Begin 2019 bedroeg de oppervlakte provinciaal bos en natuur 940 hectare. De afgelopen vier jaar kwam daar al ruim honderd hectare bij, wat de teller op 1042 hectare brengt. Op de aangekochte terreinen zet de Provincie volop in op de ontwikkeling van topnatuur zoals klimaatrobuust bos met een hoge biodiversiteit of soortenrijke graslanden. Daarbij verliest de Provincie ook natuureducatieve aspecten en zachte natuurrecreatie waar mogelijk niet uit het oog.

De aankopen werden gerealiseerd op een zestiental locaties verspreid over heel Oost-Vlaanderen. De grootste uitbreiding was weggelegd voor de Kaaimeersen nabij het Provinciaal Educatief Centrum in Zwalm. Daar kon de Provincie in 2021 in één klap bijna 25 hectare waardevolle percelen verwerven in de Scheldevallei.

Ook door de aankoop van het Bosmanshoeckbos (11 ha) in 2019 en het Denderbos in Geraardsbergen (13 ha) in 2021 en 2022 dikte de teller snel aan. Ook kleinere aankopen zoals bijvoorbeeld in het Drooghout in Oosterzele, het Bronbosje in Brakel en in Brugskes wieë in Laarne vormden een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de uitbreidingsdoelstelling van tien procent.

Het was onze ambitie om de uitbreiding van onze provinciale bos- en natuurgebieden met tien procent te realiseren tegen 2024. Het vroegtijdig behalen van deze doelstelling vormt niet alleen in kwantiteit maar ook in kwaliteit een zeer grote aanwinst voor onze provincie en haar inwoners.”

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Natuur & Milieu

Gericht aankoopbeleid

De uitbreiding van de provinciale bos- en natuurgebieden kadert in de prioritaire doelstelling van de Provincie Oost-Vlaanderen om robuuste groenblauwe structuren over de hele provincie verder uit te bouwen. De realisatie van een klimaatrobuuste omgeving met voldoende ruimte voor natuur en water wordt immers levensnoodzakelijk om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de klimaatverandering.

De Provincie Oost-Vlaanderen kon haar bos- en natuurgebieden enkel versneld uitbreiden door een gericht aankoopbeleid en actieve prospectie. Door robuuste gehelen natuur te vergroten en in te zetten op natuurverbindingen zorgen we voor weerbare natuur in onze provincie.

Bosmanshoeckbos: van noodlijdend naaldbos naar klimaatrobuust bos

De Provincie Oost-Vlaanderen kocht dit bos, dat aansluit op het provinciaal recreatiedomein de Ster, in 2019. Via een doelgericht natuurbeheer verhoogt de Provincie de ecologische waarde van het bos. De biologische waarde wordt versterkt en er worden kansen gecreëerd voor biodiversiteit. Zo werden sommige naaldbomen gekapt om meer lichtinval te creëren en plaats te maken voor inheemse plantensoorten. Een poel werd hersteld, de wandelpaden beter toegankelijk gemaakt, enkele zitbanken geplaatst en er werden bijkomende bloeiende struiksoorten geplant.

Door de realisatie van enkele wandelpaden biedt het Bosmanshoeckbos een grote meerwaarde aan de inwoners van deze dichtbebouwde regio met zeer weinig kans op bos- en natuurbeleving. De ingang van het provinciaal recreatiedomein De Ster bevindt zich op slechts enkele honderden meters, zodat de bestaande publieksvoorzieningen zoals parking, cafetaria en speelzones ook voor natuurliefhebbers binnen bereik liggen. De uitdaging is om het Bosmanshoeckbos op termijn verder te verbinden met de faciliteiten op het recreatiedomein De Ster, met minimale impact op de natuur.

Kaaimeersen: stapstenen voor de natuur in de Scheldevallei

In 2021 kocht de Provincie 25 ha waardevolle percelen in de Scheldevallei verspreid over de gemeenten Gavere, Zwalm en Kruisem. Het gebied bestaat uit natte weilanden, kleine bospercelen, hooilanden, akkerland en een oude laagstamboomgaard op de steilrand van de vallei. Deze aankoop is, zowel in kwantiteit als kwaliteit, een aanwinst voor onze provincie en haar inwoners. De aankoop biedt een meerwaarde voor het provinciaal natuurbeleid, in het bijzonder voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in de vallei van de Bovenschelde. De Provincie wil deze percelen de komende jaren ecologisch verder opwaarderen en inzetten voor natuureducatie en -recreatie.

In een eerste fase werden op strategische plaatsen twee grote houtkanten aangeplant. Een voormalige boomgaard werd volledig afvalvrij gemaakt en er werd een raster geplaatst zodat dieren er in de toekomst kunnen grazen. Door grote grazers in te zetten, zorgen we voor een structuurrijk landschap met kansen voor heel wat bloemen en insecten. De volgende jaren zetten we verder in op het onderhoud van de vele kleine landschapselementen in de vallei en maken we van de bestaande graslanden bloemrijke weides en hooilanden. Hiervoor werken we samen met maatwerkbedrijven en lokale landbouwers. 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur & Milieu
Evelyne Fiers dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Riet Gillis gedeputeerde voor Natuur & Milieu
Evelyne Fiers dienst Klimaat, Milieu & Natuur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent