Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt CAPTURE bij vernieuwend initiatief rond levenslang leren

De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt voor de komende drie jaar het CAPTURE-initiatief rond levenslang leren binnen de 'cleantech cluster'. De Provincie kent een subsidie van 225 000 EUR toe voor o.a. de ontwikkeling van kennisinnovatiegemeenschappen (KIG's) op basis van Massive Open Online Courses (MOOC's), grootschalige online opleidingen die digitale interactie tussen deelnemers toelaten.

De verdere uitbouw van Oost-Vlaanderen als innovatieve kennisregio is één van de kernpunten van het provinciebestuur. Via vernieuwende vormen van levenslang leren wil men de competenties op de arbeidsmarkt versterken, maar deze ook aanpassen aan nieuwe technologieën en industrieën. 

Het CAPTURE-initiatief ziet de transitie naar een circulaire economie als een opportuniteit. Om hierop in te spelen werd in 2015 een platform opgericht met een geïntegreerde aanpak als doel. Momenteel bestaat CAPTURE uit de kernpartners Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen en VITO. Onder andere vanuit het in 2021 te voltooien CAPTURE-gebouw in Gent, wil CAPTURE oplossingen ontwikkelen voor maatschappelijke problemen rond CO2, water en plastics.  Voor investeringen in het gebouw kon het project reeds rekenen op steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Voor ieder CAPTURE-thema zal een afzonderlijke innovatiegemeenschap worden ontwikkeld, met daaraan een specifiek opleidingstraject gekoppeld (3 trajecten in totaal). Deze trajecten zullen zich in de eerste plaats richten op ingenieurs en technici binnen bedrijven, maar er zal gefaciliteerd worden dat ook andere actoren binnen de 'quadruple helix' (kennisinstellingen, industrie, overheid en burgers) kunnen deelnemen. De opleidingstrajecten zullen als ruggengraat dienen voor de uitbouw van de innovatiegemeenschappen (KIG's). De deelnemers zullen – na het volgen van de online cursus – als alumni opgenomen worden in de KIG en regelmatig uitgenodigd worden om te participeren in periodieke CAPTURE-activiteiten.

"Deze ondersteuning sluit perfect aan bij het provinciale innovatiebeleid dat enkele clusters, zoals de bio-economie en cleantech, extra wil promoten. De KIG's die worden ontwikkeld hebben het potentieel om de drijvende kracht te worden voor continue kennisontwikkeling en -uitwisseling en zo innovatie te stimuleren binnen de provincie. Op deze manier kunnen we Oost-Vlaanderen nog sterker (internationaal) profileren.

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Economie

De expertise die CAPTURE zal opbouwen met de ontwikkeling van de 'Massive Open Online Courses' wordt gebundeld in een draaiboek en is zo transfereerbaar naar andere clusters binnen de Provincie. Zo kan er op termijn ook binnen de andere specialisatieclusters verder worden ingezet op de ontwikkeling van vaardigheden en competenties.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde bevoegd voor Economie
Ellen Delie Beleidsmedewerker arbeidsmarkt, Dienst Economie
Kurt Moens gedeputeerde bevoegd voor Economie
Ellen Delie Beleidsmedewerker arbeidsmarkt, Dienst Economie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent