Provincie Oost-Vlaanderen nieuwe eigenaar park- en recreatiedomein Nieuwdonk

Naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse Regering omtrent de verplichte uittreding van provincies uit intercommunales, zijn de Provincie Oost-Vlaanderen en intercommunale DDS samen tot een akkoord gekomen. De waarde van de Provinciale aandelen in de intercommunale DDS wordt omgezet in de overdracht van park- en recreatiedomein Nieuwdonk in Berlare en dus wordt Provincie Oost-Vlaanderen vanaf 2019 de nieuwe eigenaar van Nieuwdonk. 

Vanaf 1 januari 2019 zal Provincie Oost-Vlaanderen instaan voor de uitbating en het bestuur van recreatiedomein Nieuwdonk in Berlare. Dat is het resultaat van besprekingen tussen de Provincie en intercommunale DDS, die momenteel beheerder is van het domein, naar aanleiding van de verplichte uittreding van de Provincie uit het kapitaal van DDS.

De Vlaamse wetgeving voorziet namelijk dat provincies uiterlijk op 31 december 2018 dienen uit te treden uit de intercommunales waarvan ze aandeelhouder zijn. Dit heeft ook implicaties op de werking van intercommunale DDS, omdat Provincie Oost-Vlaanderen als sinds de oprichting van DDS in 1970 aandeelhouder is van de intercommunale en bij de uittreding dus een correcte vergoeding voor de waarde van haar aandelen dient te ontvangen. Beide partijen kozen doelbewust voor constructieve onderhandelingen over de waardebepaling om tot een oplossing te komen in plaats van een lange juridische procedure. Die besprekingen leidden finaal tot de overdracht van park- en recreatiedomein Nieuwdonk in Berlare.  

Via de uitbating van Nieuwdonk in Berlare draagt DDS al sinds 1989 haar steentje bij tot de toeristische en recreatieve ontwikkeling van de regio. De rol van de intercommunale beperkt zich in eerste instantie tot investeringen en het prachtige onderhoud van het domein. Communicatie, beleidsvoorbereiding en uitwerken van arrangementen behoren tot het takenpakket van andere organisaties, zoals Toerisme Oost-Vlaanderen.

“Vandaar dat het geen onlogische keuze was om het domein Nieuwdonk bij de onderhandelingen op tafel te leggen in ruil voor de Provinciale aandelen”, licht voorzitter van DDS, Kenneth Taylor toe. “Op die manier zal Nieuwdonk samen met de andere recreatiedomeinen in de regio worden gelijkgeschakeld tot een Provinciaal domein en heeft de overdracht dus een maatschappelijke meerwaarde. Ondanks het feit dat DDS Nieuwdonk altijd perfect heeft beheerd zonder belastinggeld, kan de Provincie met haar knowhow, ruimere financiële mogelijkheden en synergievoordelen de uitbating op een nog hoger niveau brengen.”  

Eerste gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen Alexander Vercamer: "Met de overname treffen we een faire regeling, die past in de principes die de Provincie hanteert bij de uittredingen uit intercommunales. We zien dit als een opportuniteit die kadert in het grondgebonden beleid van de Provincie en we versterken hiermee ook de regionale spreiding van de Provinciale recreatiedomeinen."

De overdracht van Nieuwdonk impliceert ook de overname van bijhorende overeenkomsten betreffende personeel, de concessie van de cafetaria en jachtafspraken. Beide partijen bevestigen dat er dus niets wijzigt voor de medewerkers en gebruikers van het domein. Personeelsleden die momenteel te werk zijn gesteld op het domein, zullen ook na 2018 aan het werk blijven en zich blijven inzetten voor de bezoekers van Nieuwdonk. 

 

Contacteer ons
Alexander Vercamer Eerste gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen bevoegd voor Financieel beheer en Interbestuurlijk beleid, Provincie Oost-Vlaanderen
Hedwig De Pauw adviseur-generaal departement Interne Organisatie, Provincie Oost-Vlaanderen
David Taffijn financieel consulent departement Interne Organisatie, Provincie Oost-Vlaanderen
Kenneth Taylor Voorzitter Intercommunale DDS, Intercommunale DDS
Peter De Leeuw afdelingshoofd Financiën en Personeel, Intercommunale DDS
Alexander Vercamer Eerste gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen bevoegd voor Financieel beheer en Interbestuurlijk beleid, Provincie Oost-Vlaanderen
Hedwig De Pauw adviseur-generaal departement Interne Organisatie, Provincie Oost-Vlaanderen
David Taffijn financieel consulent departement Interne Organisatie, Provincie Oost-Vlaanderen
Kenneth Taylor Voorzitter Intercommunale DDS, Intercommunale DDS
Peter De Leeuw afdelingshoofd Financiën en Personeel, Intercommunale DDS
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent