Provincie Oost-Vlaanderen lanceert nieuwe subsidies voor onroerend erfgoedprojecten en erfgoedwerking

De Provincie Oost-Vlaanderen lanceert nieuwe subsidies voor projecten en werkingen die focussen op het Oost-Vlaamse onroerende erfgoed. Het is de bedoeling om impulsen te geven om op een dynamische manier om te gaan met het Oost-Vlaamse patrimonium. De eerste indiendatum is 1 maart. In totaal kan er 200 000 EUR geïnvesteerd worden.

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor Erfgoed: “De actieradius van de provinciebesturen focust zich vanaf 1 januari 2018 op grondgebonden materies. Daarom versterken we ons onroerend erfgoedbeleid, onder andere met deze nieuwe subsidielijn, naast advies, vorming, conservatiemateriaal, depotfaciliteiten, ... Hopelijk maken we zo een wezenlijk verschil voor de mensen die zich inzetten voor o.a. archeologie en monumentenzorg”. 

 

Erfgoedprojecten

De term ‘onroerend erfgoed’ omvat archeologische sites, monumenten, cultuurhistorische landschappen en stads- en dorpsgezichten, in de provincie Oost-Vlaanderen. Ook het rollend, rijdend, varend en vliegend erfgoed, heraldiek (wapenkunde) en cultuurgoederen die deel uitmaken van een onroerend erfgoed, zijn begrepen in dit ruime begrip.

Zowel particulieren als verenigingen, lokale besturen of scholen, waarvan de zetel of activiteiten gelegen zijn in de provincie Oost-Vlaanderen, kunnen een subsidie voor een erfgoedproject aanvragen.

Een adviescommissie geeft advies over de ingediende subsidieaanvragen aan de deputatie en deze laatste beslist over de toekenning en de grootte van de subsidie. Een goed uitgewerkte publieksontsluiting is één van de belangrijke criteria bij de beoordeling.

Voor 2018 zijn er twee indiendata: 1 maart voor erfgoedprojecten in het najaar en 1 oktober voor erfgoedprojecten in het voorjaar van 2019.

Nieuw! Subsidies voor erfgoedwerking

Nieuw is de toekenning van subsidies voor rechtspersonen zonder winstoogmerk die een reguliere bovenlokale werking rond Oost-Vlaams onroerend erfgoed opzetten. Ook zij kunnen voortaan een beroep doen op financiële ondersteuning van het Oost-Vlaams provinciebestuur.

Organisaties die denken in aanmerking te komen, kunnen jaarlijks voor 1 december hun aanvraag indienen. De subsidies kunnen voor 1, 2 of 3 achtereenvolgende jaren worden toegekend.

Voor 2018 wordt een eerste aanvraag uitzonderlijk verwacht voor 1 maart 2018.

Ook hier beslist de deputatie, na advies van een adviescommissie, over de toekenning van de subsidie, de periode waarvoor de subsidie wordt toegekend en de grootte ervan.

Het reglement en de aanvraagformulieren zijn hier te vinden.

Contacteer ons
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Efgoed Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe Gedeputeerde voor erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Efgoed Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent