Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen laat klimaatadaptatieplan voor het Waasland opmaken

De Provincie Oost-Vlaanderen wil de 10 gemeenten in het Waasland ondersteunen in hun klimaatbeleid. Daarom heeft ze een gespecialiseerd studiebureau de opdracht gegeven een klimaatadaptieplan op te maken voor de regio. Hiervoor maakt de Provincie een bedrag vrij van 136 366 EUR. Het project gaat van start op 14 september 2020 voor een periode van twee jaar.

Klimaatadaptatie

De klimaatverandering zet zich razendsnel door. Om de gevolgen ervan in te dijken en ons milieu nog enigszins leefbaar te houden, biedt de klimaatbestendige inrichting van de omgeving soelaas. Een dergelijke omgeving tempert de extremen waarmee we steeds frequenter geconfronteerd worden. Een klimaatadaptatieplan bundelt de maatregelen die nodig zijn om de omgeving leefbaar te houden voor de toekomst.

"Als Provincie voeren we een actief klimaatbeleid, waarbij we zowel oorzaak als gevolg van de huidige klimaatverandering aanpakken. De oorzaak, onze CO2-uitstoot, moet verder drastisch en dringend naar beneden. Intussen wapenen we ons op lange termijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zijnde droogte, hitte, wateroverlast, erosie. Dat doen we door een klimaatbestendige omgeving te creëren met ruimte voor water en natuur. De opmaak van adaptatieplannen, zoals we nu in het Waasland starten, zijn hierin essentieel."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat

Het studiebureau zal eerst een regionale risico- en kwetsbaarheidsanalyse opmaken door een aantal zaken in kaart te brengen:

  • Welke effecten ondervindt het Waasland als gevolg van klimaatveranderingen?
  • Welke impact heeft de droogte op deze regio, op de fauna en flora, de landbouw en de watervoorraden?
  • Welke zijn de kritieke locaties die bij intense regenval onder water komen te staan?
  • Welke invloed heeft langdurige hitte op de regio?
  • Is er voldoende verkoeling in dichtbebouwde zones en dorpskernen?
  • Is er oversterfte?
  • Hoe ernstig is de aantasting van de Wase bossen door de letterzetterkever, die zich nestelt in de door droogte verzwakte naaldbomen en ze verder dodelijk aantast?
  • Enz.

Deze analyse vormt de basis om een adaptatieplan voor het Waasland op te maken. Het plan bundelt de nodige klimaatbestendige maatregelen. Er volgt een verdere vertaling van het regionaal plan naar het lokaal niveau. Per gemeente worden specifieke maatregelen uitgewerkt en verfijnd in een lokaal adaptatieplan. Deze maatregelen worden samen gerealiseerd, met inwoners, bedrijven, verenigingen …
Concreet gaat het vaak om maatregelen zoals ontharden en vergroenen.

Waasland Klimaatland

De 10 Oost-Vlaamse gemeenten uit het Waasland verlengden in mei-juni 2020 hun Europees klimaatengagement. De lokale besturen ondertekenden het Europees Burgemeesterconvenant (Convenant of Mayors). Zij engageren zich om tegen 2030 de CO2-uitstoot op hun grondgebied te reduceren met minstens 40%. Daarnaast zijn zij ook verplicht maatregelen te nemen die hun grondgebied weerbaar maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Een efficiënt klimaatbeleid kan pas slagen via samenwerking en gemeenschappelijke inspanning. Klimaat is een collectieve verantwoordelijkheid. In het Waasland is deze verankerd in ‘Waasland Klimaatland‘. Dit samenwerkingsverband verenigt de Provincie Oost-Vlaanderen, de intercommunale Interwaas en de gemeenten van het Waasland op vlak van klimaatinspanningen.
Op maandag 14 september wordt de samenwerking met studiebureau Sweco voor de opmaak van het klimaatadaptatieplan opgestart.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat
Naïma Lafkioui beleidsmedewerker Klimaat
Riet Gillis gedeputeerde voor Klimaat
Naïma Lafkioui beleidsmedewerker Klimaat
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent